Beleidsregels uitstallingen Gemeente Stadskanaal 2022

Publicatiedatum:
dinsdag 7 juni 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Beleidsregels uitstallingen Gemeente Stadskanaal 2022

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

gelet op artikel 2.1.5.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Stadskanaal 2008;

 

gelet op feit dat het college positief staat tegenover het plaatsen van uitstallingen bij openbare inrichtingen (zoals winkels en (horeca)bedrijven). Uitstallingen geven ondernemers de mogelijkheid hun waar aan te prijzen en geven het straatbeeld een levendig karakter;

 

gelet op de wens om de beleidsregels voor uitstallingen bij openbare inrichtingen te reguleren;

 

gelet op de taakstelling om verrommeling tegen te gaan, de kwaliteit en de toegankelijkheid van de openbare ruimte te waarborgen en eventuele overlast te voorkomen en daarbij te waarborgen dat er altijd voldoende ruimte moet zijn voor voetgangers en mindervaliden om het trottoir of de voetgangerszone te gebruiken en elkaar daarbij te kunnen passeren. Tevens te allen tijde te waarborgen dat hulpdiensten een vrije doorgang hebben. Daarom dient er te allen tijde een gedeelte van trottoir of straat obstakelvrij te zijn;

 

mede gelet op het waarborgen van kwaliteit van uitstallingen in de openbare ruimte;

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen de navolgende 'Beleidsregels uitstallingen Gemeente Stadskanaal 2022’

 

Artikel 1 Begripsomschrijving

In deze Beleidsregels uitstallingen wordt verstaan onder:

 • 1.

  Openbare inrichting: elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing wordt verricht.

 • 2.

  Horeca-inrichting: een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2.3.1.1 van de Algemene Plaatselijke verordening Stadskanaal 2008;

 • 3.

  Uitstalling: een (reclame)object dat geplaatst wordt in de openbare ruimte. Hieronder vallen onder meer reclameborden, bloembakken, (producten- of kleding)rekken, kratten en/of kisten met verkoopwaar of vergelijkbaar;

 • 4.

  Evenement: een evenement als beschreven in artikel 2.2.2 Algemene Plaatselijke Verordening Stadskanaal 2008.

 • 5.

  Handhaving: Personen die krachtens de wet of namens het college zijn belast met het toezien op en controleren van de naleving van algemeen geldende voorschriften, waaronder deze Beleidsregels uitstallingen. Hieronder vallen onder meer (maar niet uitsluitend) politie en door de gemeente aangestelde Buitengewone Opsporings Ambtenaren (BOA’s).

 • 6.

  College: het college van burgemeester en wethouders.

 

Artikel 2 Eisen aan uitstallingen

 • 1.

  Het maximale formaat van een uitstalling mag maximaal 1,5 meter maal 1,5 meter maal 2,0 meter (lengte keer breedte keer hoogte) bedragen.

 • 2.

  Het college kan besluiten dat er in specifieke gevallen wordt afgeweken van het bepaalde in het eerste lid. Daarvoor dient het college een duidelijke motivering op te stellen.

 

Artikel 3 Locatie uitstallingen

 • 1.

  Een uitstalling bevindt zich maximaal tot op 1,5 meter vanaf de voorgevel voor de desbetreffende inrichting.

 • 2.

  Het college kan bepalen dat er in afgebakende en duidelijk gemarkeerde zones wordt afgeweken van het bepaalde in het eerste lid.

 • 3.

  Aan de Hoofdstraat in Stadskanaal zijn uitstallingen enkel toegestaan op de lijngoten, aldaar dit de toegankelijkheid van de looproute bevordert.

 • 4.

  Bij een horeca-inrichting mag een uitstalling zich ook bevinden in of op de daarvoor geldende terrasruimte.

 • 5.

  In ieder geval moet een vrije doorgang aanwezig zijn:

  • a.

   van 3,5 meter in het voetgangersgebied;

  • b.

   van 1,5 meter op trottoirs langs straten met rijbanen.

 • 6.

  De uitstalling moet geplaatst worden en geheel vallen binnen de in dit artikel geschetste kaders.

 

Artikel 4 Tijdstippen

 • 1.

  De uitstalling(en) mag/mogen alleen in de openbare ruimte aanwezig zijn als de desbetreffende openbare inrichting geopend is. Hiervoor gelden de openingstijden uit de Winkeltijdenwet (voor winkels) en de Beleidsregels terrassen (voor horeca-inrichtingen).

 • 2.

  Tijdens evenementen zijn uitstallingen toegestaan, tenzij de aanwezigheid van uitstallingen in de openbare ruimte zich negatief verhoudt tot de veiligheid/veilige doorgang van publiek of hulpdiensten tijdens een evenement. In dergelijke gevallen kan via een mondelinge of schriftelijke aanwijzing de drijver van een inrichting / ondernemer, gesommeerd worden uitstallingen (gedeeltelijk) te verwijderen en gedurende het evenement verwijderd te houden.

 • 3.

  Uitstallingen kunnen tijdens de diverse marktdagen niet worden uitgestald, tenzij blijkt dat in overleg met de marktmeester dit gebruik met de warenmarkt te combineren is.

 

Artikel 5 Kwaliteit van de uitstallingen en directe omgeving

 • 1.

  Uitstallingen zijn toegestaan mits deze niet (nagel)vast aan de ondergrond zijn bevestigd.

 • 2.

  De ondernemer van een openbare inrichting waar uitstallingen bij zijn geplaatst, zorgt ervoor dat de ruimte waarin de uitstallingen zijn geplaatst in een nette staat blijft, gedurende de tijden dat de uitstallingen aanwezig zijn.

 • 3.

  De uitstalling dient van dermate goede kwaliteit te zijn dat deze niet afdoet aan de ruimtelijke kwaliteit van het straatbeeld.

 

Artikel 6 Opslag uitstallingen

Gedurende de sluitingstijden van de inrichting (zie ook artikel 4 van deze Beleidsregels uitstallingen) moeten uitstallingen inpandig worden opgeslagen.

 

Artikel 7 Aansprakelijkheid ondernemer

De ondernemer is altijd zelf verantwoordelijk voor de uitstalling. Eventuele schade en aansprakelijkheid zijn voor rekening van de ondernemer.

 

Artikel 8 Toezicht en handhaving

 • 1.

  Op de naleving van deze Beleidsregels uitstallingen zijn de daartoe aangewezen personen belast.

 • 2.

  De door de daartoe aangewezen personen gegeven aanwijzingen met betrekking tot uitstallingen dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.

 • 3.

  De daartoe aangewezen personen controleren regelmatig of de Beleidsregels uitstallingen worden nageleefd.

 • 4.

  Bij aantoonbare overlast en/of geconstateerde overtredingen van deze Beleidsregels uitstallingen geldt dat het college kan besluiten dat de uitstalling(en) op bepaalde momenten voor de gehele of een gedeelte van de dag niet mag/mogen geschieden.

 

Artikel 9 Overgangsbepaling

Het plaatsen van uitstallingen moet in overeenstemming zijn met deze Beleidsregels. Waar dit aanpassingen vergt aan de te plaatsen uitstallingen, geldt een overgangstermijn tot 1 augustus 2022 om deze aanpassingen door te voeren.

 

Artikel 10 Citeertitel

Deze Beleidsregels kunnen worden aangehaald als 'Beleidsregels uitstallingen Gemeente Stadskanaal 2022’.

 

Artikel 11 Inwerkingtreding en intrekking oude regeling

De Beleidsregels uitstallingen Gemeente Stadskanaal 2022 treden in werking op de eerste dag na bekendmaking onder gelijktijdige intrekking van de ‘Beleidsregels uitstallingen’ zoals vastgesteld op 15 maart 2005 en nadien gewijzigd bij besluit van 4 oktober 2005.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 31 mei 2022.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

de heer K. Sloots

burgemeester