Eindverslag van inspraak ontwerp-Afvalstoffenverordening gemeente Stadskanaal 2022

Publicatiedatum:
woensdag 9 februari 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
overige overheidsinformatieEindverslag van inspraak ontwerp-Afvalstoffenverordening gemeente Stadskanaal 2022

 

 

1. Inleiding

 

Het voorliggende document betreft het eindverslag van inspraak, opgesteld naar aanleiding van de ter inzage legging van de ontwerp-Afvalstoffenverordening gemeente Stadskanaal 2022.

 

De ontwerp-Afvalstoffenverordening gemeente Stadskanaal 2022 heeft gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegen, van 1 december 2021 tot 12 januari 2022.

Gedurende deze periode was er voor een ieder gelegenheid om zijn zienswijze naar voren te brengen.

 

2. Procedure

 

De ontwerp-Afvalstoffenverordening gemeente Stadskanaal 2022 is op 16 november 2021 vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal en vrijgegeven voor inspraak.

Vervolgens zijn de stukken gedurende een periode van zes weken bij de publieksbalie van het gemeentehuis ter inzage gelegd en waren de stukken tevens in elektronische vorm te raadplegen en te verkrijgen op www.stadskanaal.nl of www.officielebekendmakingen.nl.

Een ieder kon naar keuze, conform de uniforme openbare voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht), schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar voren brengen.

 

Het eindverslag van inspraak wordt, conform de Inspraakverordening Stadskanaal 2010, openbaar gemaakt.

 

3. Ingekomen reacties/beantwoording ingekomen reacties

 

Er zijn geen mondelinge of schriftelijke zienswijzen ingediend.

 

Stadskanaal 25 januari 2022

 

De heer G.J. van der Zanden

Secretaris

 

De heer K. Sloots

Burgemeester