Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2017

Publicatiedatum:
maandag 28 juni 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenGemeente Stadskanaal: Wijzigingsbesluit Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2017 (Z-21-087661/ D/21/216288)

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

 

gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2015;

 

gelet op artikel 18 van de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2017;

 

en de wens om als gevolg van de doordecentralisatie het adequaat kunnen verstrekken van de maatwerkvoorziening beschermd wonen, en de noodzaak om hiervoor aan te passen de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2017;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de navolgende wijziging van de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2017:

 

 

 

Artikel I Wijziging Nadere regels

Onderdeel A

 

Een nieuw artikel 18a toe te voegen na artikel 18, luidende als volgt:

Artikel 18a Vaststelling PGB voor beschermd wonen

 • 1.

  De hoogte van een PGB voor ondersteuning beschermd wonen door een opgeleide hulpverlener en opgeleide zelfstandig werkende hulpverlener (ZZP) (formeel) op het onderdeel:

  • a.

   verblijf accommodatie met toezicht op afroep of 24-uurstoezicht bedraagt 100% van het inkooptarief zorg in natura (ZIN) per etmaal indien de zorg bij een instelling wordt ingekocht. Indien de zorg bij een ZZP-er wordt ingekocht bedraagt het tarief 85% van het inkooptarief ZIN, na aftrek van de huisvestingscomponent;

  • b.

   woonbegeleiding complex (intra- en extramuraal) bedraagt 85% van het inkooptarief ZIN per uur;

  • c.

   thuis plus bedraagt 85% van het inkooptarief ZIN per etmaal;

  • d.

   activering en participatie bedraagt 100% van het inkooptarief ZIN per dagdeel en er kan, indien noodzakelijk, een tarief voor vervoer worden gehanteerd van € 5,58 per dagdeel.

 • 2.

  Beschermd wonen in geval verblijf en inwoning plaatsvindt bij een instelling die de wooncomponent in rekening brengt is 100% van het zorg in natura-tarief.

 • 3.

  De hoogte van een PGB voor ondersteuning beschermd wonen door een niet-opgeleide hulpverlener (informeel) is modulair samengesteld en opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • a.

   toezicht, waarvan het tarief wordt vastgesteld op basis van één wettelijk minimumuurloon per dag;

  • b.

   begeleiding/ ondersteuning, waarvan het tarief € 20,- per uur bedraagt, en

  • c.

   vakantie/ respijtzorg waarvan de hoogte gelijk is aan 8,33% van de voorgaande onderdelen onder h. genoemd en voor zover noodzakelijk.

 • 4.

  Dagbesteding kan in het kader van beschermd wonen niet informeel worden geleverd.

 • 5.

  Naast informele ondersteuning kan ook professionele formele ondersteuning worden ingekocht.

 

Onderdeel B

 

Aan BIJLAGE 3: Tarieven Wmo toe te voegen de navolgende tabel tarieven beschermd wonen ZIN en PGB met productomschrijvingen en bijbehorende tarieven, luidende als volgt:

Tarieven Beschermd Wonen ZIN en PGB

Producten Beschermd Wonen

Eenheid

Inkooptarief ZIN

Maximale tarief PGB

Maximale tarief PGB ZZP

 

 

Indexatie per 01-01-2021

Indexatie per 01-01-2021

Indexatie per 01-01-2021

Verblijf accommodatie met toezicht op afroep

etmaal

€ 125,90

€ 95,82

€ 81,45

Verblijf accommodatie 24-uurs toezicht

etmaal

€ 136,49

€ 106,40

€ 90,44

Woonbegeleiding complex intramuraal

uur

€ 66,62

€ 66,62

€ 56,63

Thuis plus

etmaal

€ 107,80

€ 107,80

€ 91,63

Woonbegeleiding complex extramuraal

uur

€ 77,40

€ 77,40

€ 65,79

Activering en participatie

dagdeel

€ 32,34

€ 32,34

€ 32,34

Begeleiding informeel

uur

n.v.t

€ 20,00

€ 20,00

 

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2021.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 22-06-2021.

Het college van burgemeester en wethouders,

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

de heer K. Sloots

burgemeester