Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2017

Publicatiedatum:
dinsdag 8 juni 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenGemeente Stadkanaal: Wijzigingsbesluit Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2017 (Z-21-086340/D/21/213323)

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

gelet op artikel 14 van de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2017;

 

gezien het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 01-06-2021 tot vaststelling van tarieven voor OH, OZ en het combinatietarief OH/OZ voor de zorg in natura per 1 januari 2021;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de navolgende wijziging van de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2017:

 

 

Artikel I Wijziging Nadere regels

Onderdeel A

Onder Artikel 1 Begripsomschrijvingen in te voegen: ‘nr. 18. PGB-OZ plus: een geldbedrag waarmee een cliënt ondersteuning bij de regie op zelfredzaamheid en/of de participatie in de leefsituatie kan inkopen waarbij wordt voldaan aan de door de gemeente gestelde kwaliteitseisen;’, en de bestaande nummers 18 tot en met 20 te vernummeren in nummer 19 tot en met 21;

 

Onderdeel B

In Bijlage 3: Tarieven Wmo 2017 de titel te wijzigen en daaruit ‘2017’ te verwijderen;

 

Onderdeel C

In Bijlage 3: Tarieven Wmo de regels Ondersteuning zelfredzaamheid (OZ) en OZ/OH te verwijderen;

 

Onderdeel D

In Bijlage 3: Tarieven Wmo bij Ondersteuning huishouden (OH) het PGB-tarief te wijzigen in € 30,78;

 

Onderdeel E

In Bijlage 3: Tarieven Wmo bij Ondersteuning zelfredzaamheid Plus (OZ plus) het PGB-tarief te wijzigen in € 31,77;

 

Onderdeel F

In Bijlage 3: Tarieven Wmo bij het combinatietarief OZ/OH plus het PGB-tarief te wijzigen in € 31,08;

 

Onderdeel G

In Bijlage 3: Tarieven Wmo bij Ondersteuning huishouden (OH), Ondersteuning zelfredzaamheid Plus (OZ plus) en combinatietarief OZ/OH plus, zoals in de Onderdelen D, E en F voornoemd, in de kolom Tarief Sociaal netwerk de bedragen te verwijderen.

 

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking één dag na bekendmaking.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 01-06-2021.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden de heer K. Sloots

secretaris burgemeester