Subsidieregeling ondersteuning COVID-19-maatregelen aan dorps- en buurthuizen gemeente Stadskanaal 2020/2021

Publicatiedatum:
maandag 3 mei 2021
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenSubsidieregeling ondersteuning COVID-19-maatregelen aan dorps- en buurthuizen gemeente Stadskanaal 2020/2021

 

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

overwegende dat in de ‘Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018’ de wettelijke grondslag voor de subsidieverstrekking ten behoeve van activiteiten is vastgelegd;

 

overwegende dat het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 bevoegd is nadere regels vast te stellen waarin de te subsidiëren activiteiten, de doelgroepen en de verdeling van de subsidie worden beschreven;

 

overwegende dat de COVID-19-pandemie van grote invloed is op het functioneren van de dorps- en buurthuizen die daardoor niet meer of onvoldoende in staat zijn hun vaste lasten te bekostigen;

 

overwegende dat het college van burgemeester en wethouders de dorps- en buurhuizen in hun voortbestaan wenst te ondersteunen;

 

gelet op titel 4.2, subsidies, van de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in de Algemene subsidieverordening 2018 gemeente Stadskanaal;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de navolgende Subsidieregeling ondersteuning COVID-19-maatregelen aan dorps- en buurthuizen gemeente Stadskanaal 2020/2021

 

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 (ASV-2018)

 • 2.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal.

 • 3.

  Dorps- en buurthuis: een openbaar gebouw in een wijk of dorp van de gemeente Stadskanaal dat zich richt op het bijdragen aan de integrale leefbaarheid van de gemeente. Het is een accommodatie waar ruimte wordt geboden voor het plaatselijk verenigings- of buurtwerk en is een belangrijke ontmoetingsplek voor kwetsbaren in de samenleving. Een dorps- of buurthuis is vaak in bezit van de gemeente of particuliere instantie zonder winstoogmerk, bijvoorbeeld een stichting. De functie, voorzieningen en grootte verschillen per dorp of wijk. Een dorps- of buurthuis wordt ook wel buurtcentrum genoemd.

 • 4.

  Exploitant: een (rechts)persoon die de leiding heeft over de activiteiten van een dorps- of buurthuis en daaruit inkomsten verwerft ter dekking van de kosten.

 • 5.

  Exploitatielasten: kosten die voortkomen uit het bezit of in gebruik hebben van onroerend goed. Hieronder vallen bijvoorbeeld afschrijvingen, erfpacht, huur en eventuele huurderving, belastingen, verzekeringskosten, energiekosten, onderhouds- en beheerkosten en eventuele bewaking- en beveiligingskosten.

 • 6.

  Voorliggende voorziening: een andere regeling of wijze waarop de subsidiabele kosten voor het oplossen of voorkomen van de schade ten gevolge van COVID-19 kunnen worden vergoed (o.a. Rijksregelingen (Tozo, NOW, Togs) en Provinciale regelingen).

 

Artikel 2. Toepassingsbereik

De subsidie is bedoeld als een aanvulling op de noodmaatregelen die door Rijk en Provincie naar aanleiding van de COVID-19-pandemie zijn gefaciliteerd. Voordat een subsidie kan worden verleend, dient de aanvrager eerst, voor zover mogelijk en indien van toepassing, een beroep hebben gedaan op andere voorzieningen dan wel zelf alles in het werk te hebben gesteld om de uitgaven te verlagen dan wel op te schorten of inkomsten naar voren te halen.

 

Artikel 3. Doel van de regeling

 • 1.

  Deze incidentele subsidieregeling is erop gericht om dorps- en buurthuizen éénmalig ondersteuning te bieden als tegemoetkoming in de exploitatielasten van de betreffende accommodatie voor de periode van 1 april 2020 tot 1 april 2021 als gevolg van COVID-19.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen deze periode verlengen indien zij dit noodzakelijk achten in verband met het voortduren van de maatregelen als gevolg van de COVID-19- pandemie.

 

Artikel 4. Doelgroep

De subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan rechtspersonen zonder winstoogmerk, zijnde exploitanten van dorps- of buurthuizen in de gemeente Stadskanaal.

 

Artikel 5. Verhouding Algemene subsidieverordening

De Algemene Subsidieverordening is van toepassing, voor zover in deze regeling daarvan niet wordt afgeweken.

 

Artikel 6. Beoordelingscriteria

Om in aanmerking te komen voor deze subsidie wordt de aanvraag beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

 • 1.

  De aanvraag voldoet aan het doel, zoals aangegeven in artikel 3 van deze regeling.

 • 2.

  Het dorps- of buurthuis bevindt zich in de gemeente Stadskanaal.

 • 3.

  Er is niet eerder een beroep gedaan op deze regeling.

 • 4.

  Een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, waaruit blijkt dat de inschrijving van vóór 1 maart 2020 is of een ander document waaruit blijkt dat de aanvrager al vóór 1 maart 2020 actief was.

 • 5.

  De gebruikelijke jaarlijkse onkosten, inkomsten en uitgaven wijken in negatieve zin, in de periode van 1 april 2020 tot 1 april 2021, als gevolg van COVID-19 af.

 • 6.

  De aanvrager compenseert de schade voor minimaal 25% door middel van de inzet van het eigen vermogen, inclusief de reserves;

 • 7.

  De aanvraag is compleet ingediend vóór 1 juli 2021. Indien een aanvraag om subsidie onvolledig is, wordt de aanvrager een termijn van tien werkdagen verleend om de aanvraag aan te vullen. Deze termijn gaat in op de eerste werkdag na verzending van het verzoek om aanvulling.

 

Artikel 7. Niet subsidiabele kosten

De volgende kosten komen niet voor subsidie in aanmerking:

 • 1.

  kosten waarvoor nieuwe verplichtingen zijn aangegaan in de periode tussen 1 april 2020 en 1 april 2021, niet zijnde verlenging van bestaande verplichtingen

 • 2.

  kosten die gecompenseerd kunnen worden vanuit een andere regeling;

 • 3.

  kosten die geen verband houden met de financiële problematiek die is ontstaan door de COVID-19 pandemie.

 

Artikel 8. Subsidieplafond en wijze van verdeling

 • 1.

  Het subsidieplafond bedraagt voor (de looptijd van) deze regeling € 28.500,-.

 • 2.

  Indien het totaal aangevraagde subsidiebedrag het subsidieplafond overschrijdt, worden de toegekende aanvragen gehonoreerd op basis van een gelijk percentage van de geleden schade, totdat het subsidieplafond uit het eerste lid is bereikt.

 • 3.

  De aan een aanvrager toegekende subsidie is gelijk aan het aangevraagde bedrag, met een maximum van € 5.000,-.

 

Artikel 9. Aanvraag incidentele subsidie

 • 1.

  De aanvrager gebruikt het “Aanvraagformulier tijdelijke subsidieregeling ondersteuning COVID-19-maatregelen aan dorps- en buurthuizen Stadskanaal 2020/2021” en dient dit in voor 1 juli 2021.

 • 2.

  De aanvraag bevat in elk geval de volgende documenten en gegevens:

  • a.

   Jaarrekening van de organisatie over 2019 en 2020;

  • b.

   Een berekening van en toelichting op financiële schade;

  • c.

   Een beschrijving waaruit blijkt dat de financiële schade het gevolg is van de COVID-19- maatregelen;

  • d.

   Bewijs van aanvragen/toekenning/afwijzing van eventuele vangnetregelingen van het Rijk, de Provincie, gemeente en/of koepelorganisaties.

 • 3.

  Indien de aanvrager voor de eerste keer subsidie aanvraagt bij het college, bevat de aanvraag tevens:

  • a.

   Een kopie uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;

  • b.

   Een kopie van de statuten;

 

Artikel 10. Beslistermijn en vaststelling incidentele subsidie

 • 1.

  Burgemeester en wethouders besluiten, krachtens artikel 8, derde lid van de Algemene Subsidieverordening, binnen 8 weken na de in artikel 6, zevende lid van deze regeling genoemde termijn, waarin de subsidie kan worden ingediend, is verlopen.

 • 2.

  Voor het verstrijken van deze termijn kunnen burgemeester en wethouders de beslistermijn eenmalig verlengen met 8 weken.

 

Artikel 11. Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 4:25 en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 9 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 kan de subsidie worden geweigerd indien:

 • 1.

  Aanspraak is of kan worden gemaakt op een voorliggende voorziening.

 • 2.

  Niet wordt voldaan aan de criteria genoemd in artikel 6 van deze regeling

 • 3.

  De activiteit of de activiteiten, waarvoor de maatregelen noodzakelijk zijn, zijn geheel of deels gericht op het behalen van winst;

 • 4.

  De continuïteit van de activiteiten van de aanvrager volgens burgemeester en wethouders onvoldoende is gewaarborgd en de subsidie volgens het college onvoldoende helpt om de aanvrager te laten voortbestaan.

 • 5.

  De schade minder dan € 250,00 bedraagt;

 • 6.

  Het dorps- of buurthuis niet voldoet aan de begripsbepaling, zoals gesteld in artikel 1, derde lid van deze regeling.

 • 7.

  De kosten niet in aanmerking komen voor subsidie, zoals gesteld in artikel 7 van deze regeling.

 • 8.

  De subsidieaanvraag is ontvangen buiten de periode en specifieke termijn, zoals vermeld in artikel 6 van deze regeling.

 

Artikel 12. Hardheidsclausule

Van een of meerdere artikelen of artikelleden van deze regeling kan worden afgeweken als toepassing van deze regeling voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.

 

Artikel 13. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Tijdelijke subsidieregeling ondersteuning COVID-19-maatregelen aan dorps- en buurthuizen gemeente Stadskanaal 2020/2021.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking op de dag nadat zij bekend is gemaakt en vervalt van rechtswege op de datum waarop geen belemmerende maatregelen vanuit COVID-19 meer van kracht zijn.

 

 

Aldus besloten door het college van burgemeester en wethouders van Stadskanaal op 28 april 2021.

de heer G.J. van der Zanden, de heer K. Sloots,

secretaris burgemeester