Besluit socialezekerheidswetten Stadskanaal 2013

Publicatiedatum:
donderdag 10 december 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenStadskanaal: Wijzigingsbesluit Besluit socialezekerheidswetten Stadskanaal (artikel 22) / Z-19-052943

 

Het college van burgemeester en wethouders;

 

gelet op resultaat 12 uit het ‘Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening gemeente Stadskanaal 2019-2022’

 

mede gelet op het feit dat versoberen van de vergoeding van bijzondere bijstand voor kosten bewindvoering, beschermingsbewind en curatele hieraan bijdraagt

 

gelet op de daaruit voortvloeiende noodzaak om het Besluit socialezekerheidswetten Stadskanaal 2013 te wijzigen;

 

b e s l u i t :

 

het Besluit socialezekerheidswetten Stadskanaal 2013 als volgt te wijzigen:

 

Onderdeel A

Artikel 22 te wijzigen, zodat het artikel komt te luiden:

Artikel 22 Kosten bewindvoering

 • 1.

  Voor kosten van beschermingsbewind, curatele of mentorschap kan bijzondere bijstand verstrekt worden op basis van een beschikking van de kantonrechter.

 • 2.

  De hoogte van de bijzondere bijstand wordt gebaseerd op de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren.

 • 3.

  De (meer-) kosten waarvoor individuele bijzondere bijstand wordt aangevraagd als bedoeld in het eerste en tweede lid dienen door de bewindvoerder, curator of mentor concreet onderbouwd te worden in de aanvraag.

 • 4.

  Geen bijzondere bijstand wordt verstrekt voor het salaris van de bewindvoerder als bedoeld in artikel 320 van de Faillissementswet.

 • 5.

  In afwijking van artikel 10, tweede lid van dit besluit wordt het gehele inkomen boven de toepasselijke bijstandsnorm tot de draagkracht(ruimte) gerekend.

 

Onderdeel B

Dit besluit treedt in werking acht dagen na bekendmaking

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 november 2020.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

mevrouw Y.P. van Mastrigt

burgemeester