Besluit van de voorzitter van het openbaar lichaam Veiligheidsregio Groningen houdende regels omtrent het Noodbevel AZC Musselkanaal

Publicatiedatum:
maandag 24 augustus 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van de voorzitter van het openbaar lichaam Veiligheidsregio Groningen houdende regels omtrent het Noodbevel AZC Musselkanaal

DE VOORZITTER VAN DE VEILIGHEIDSREGIO GRONINGEN

 

Toelichting

In het AZC te Delfzijl zijn ca 25 bewoners positief getest op besmetting met het COVID-19 virus. Om verdere verspreiding van het COVID-19- virus in het AZC te Delfzijl te voorkomen, worden besmette (of daarvan verdachte) bewoners zo snel mogelijk overgeplaatst naar de thans nog leegstaande locatie van het AZC te Musselkanaal, De Brink 7 te Musselkanaal. Dat gebeurt deels op vrijwillige basis, deels op basis van beschikkingen op grond van de Wet Publieke gezondheid.

 

De huisvesting van positief geteste asielzoekers in het AZC te Musselkanaal, of asielzoekers bij wie de verdenking van besmetting bestaat, kan leiden tot zorg, maatschappelijke onrust en protesten in de omgeving van het AZC te Musselkanaal. Daarom, en om verspreiding van het COVID-19 virus te voorkomen, is het van groot belang dat de asielzoekers, die zijn gehuisvest in het AZC te Musselkanaal het terrein van dat AZC niet verlaten.

 

In verband met de handhaving van de openbare orde, ter beperking van het gevaar voor personen en waarborging van veiligheid en gezondheid is het noodzakelijk dat het onderstaande noodbevel wordt gegeven;

 

Grondslag

Artikel 175 van de Gemeentewet en artikel 39 lid 1 sub b Wet Veiligheidsregio’s

 

Beveelt

Voor alle asielzoekers die verblijven op het terrein van het AZC te Musselkanaal geldt het volgende:

 

  • 1.

    Het is hen niet toegestaan zich te begeven of te verblijven buiten de roodgemarkeerde grenzen (zie kaart op de volgende pagina) van het AZC te Musselkanaal (De Brink 7, Musselkanaal) zoals aangegeven op de aan dit bevel gehechte kaart, die daarvan integraal onderdeel uitmaakt.

  • 2.

    Dit verbod geldt voor de duur van 17 dagen, dat wil zeggen vanaf heden tot en met 8 september 2020, 23.59 uur.

Dit bevel treedt onmiddellijk in werking. Het bevel wordt bekendgemaakt door bekendmaking op de website van de Veiligheidsregio en daarvan wordt voorts mededeling gedaan op andere geschikte wijze. Het bevel wordt in ieder geval uitgereikt aan de asielzoekers op wie het bevel betrekking heeft.

De voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen

Groningen, 22 augustus 2020

K.F Schuiling

 

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na bekendmaking bezwaar maken bij de voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen (Postbus 66, 9700 AB Groningen). Tevens kan diegene - nadat bezwaar is gemaakt - bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Daarbij dient een kopie van het bezwaarschrift te worden overgelegd.