Reglement burgerlijke stand Stadskanaal 2020

Publicatiedatum:
vrijdag 12 juni 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenReglement burgerlijke stand Stadskanaal 2020

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

gelet op het bepaalde in artikel 1:16 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1

tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994,

 

besluiten:

vast te stellen het navolgende Reglement burgerlijke stand Stadskanaal 2020.

 

 

Artikel 1 Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder

 • a.

  de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

 • b.

  het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994;

 • c.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente als zodanig aangewezen door burgemeester en wethouders (artikel 1:16, leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

 • d.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is, als zodanig aangewezen door burgemeester en wethouders (artikel 16, leden 2 en 3 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek);

 • e.

  gemeentehuis: alle huizen van de gemeente die bij besluit als zodanig zijn aangewezen.

 • f.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal.

 

Artikel 2 (Buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand

 • 1.

  Het college kan tot ambtenaar van de burgerlijke stand aanwijzen:

  • a.

   ambtenaren in dienst van de gemeente;

  • b.

   ambtenaren in dienst van een andere gemeente.

 • 2.

  Het minimum aan ambtenaren van de burgerlijke stand is twee.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders kan tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand personen aanwijzen, al dan niet werkzaam bij de gemeente Stadskanaal, voor het voltrekken van huwelijken of het registreren van partnerschap.

 

Artikel 3 Aanwijzing

 • 1.

  Het college wijst een ambtenaar van de burgerlijke stand aan voor de periode die gelijk is aan de periode dat de betrokken ambtenaar werkzaamheden verricht bij de gemeente Stadskanaal en zijn werkzaamheden uitoefent bij de afdeling Dienstverlening van het team Klantcontact Centrum.

 • 2.

  Het college wijst de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aan voor een in het aanwijsbesluit te bepalen periode, dag of huwelijk.

 • 3.

  Voor zover er sprake is van benoeming dient deze benoeming 1 januari 2020 te gelden als aanwijzing zoals bedoeld in artikel 16 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 4 Locatie

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten hun wettelijke taken in het gemeentehuis.

 • 2.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen, voor zover daartoe gewichtige redenen bestaan, elders binnen de gemeente hun wettelijke taken verrichten.

 • 3.

  Het college kan een locatie tot gemeentehuis aanwijzen voor incidenteel gebruik als locatie voor een huwelijksvoltrekking.

 • 4.

  Een verzoek om aanwijzing van een incidentele locatie als gemeentehuis kan schriftelijk worden gericht aan het college door de partners die een huwelijk wensen te sluiten of een partnerschap willen laten registreren.

 • 5.

  De aanwijzing is alleen van toepassing voor de in het aanwijzingsbesluit genoemde huwelijk/registratie, locatie en datum.

 • 6.

  Als vaste locaties voor het voltrekken van huwelijken zijn, naast het gemeentehuis, tevens aangewezen:

  • a.

   Huize Ter Marse, Ceresstraat 2 te Stadskanaal,

  • b.

   Theatercafé, Geert Teisplein 2 te Stadskanaal,

  • c.

   S.T.A.R., Stationsstraat 3 te Stadskanaal,

  • d.

   Semsstraat Kerk, Semsstraat 1 te Stadskanaal,

  • e.

   Gasterij Natuurlijk Smeerling, Smeerling 15 te Onstwedde.

 

Artikel 5 Voorwaarden voor aanwijzing gemeentehuis

Als gemeentehuis waar huwelijken kunnen worden voltrokken en partnerschappen kunnen worden bevestigd, geldt elke plaats binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Stadskanaal onder voorwaarde dat:

 • a.

  de eigenaar dan wel gebruiker van de plaats schriftelijk toestemming heeft verleend;

 • b.

  de veiligheid van de (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand is gewaarborgd.

 

Artikel 6 Salaris

 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand ontvangt geen extra vergoeding voor de werkzaamheden die hij / zij uit hoofde van zijn / haar functie verricht.

 • 2.

  De buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand ontvangt een salaris in de vorm van een vergoeding per voltrokken huwelijk of geregistreerd partnerschap.

 • 3.

  De vergoeding is gelijk aan vijf maal het uurloon behorende bij het hoogste bedrag van schaal 7, in de salarisschaaltabel in de Cao Gemeenten.

 • 4.

  Deze vergoeding wordt opgehoogd met:

  • a.

   het percentage van de vakantietoelage, zoals opgenomen in de Cao Gemeenten;

  • b.

   het percentage van de eindejaarsuitkering, zoals opgenomen in de Cao Gemeenten; en

 • 5.

  De onder lid 2 genoemde vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd aan de hand van de loonontwikkelingen van het gemeentepersoneel.

 

Artikel 7 Leiding van het bureau burgerlijke stand

De teamleider van het team Klant Contact Centrum van de afdeling Dienstverlening is belast met de leiding van het bureau van de burgerlijke stand.

 

Artikel 8 Openstelling

 • 1.

  Het bureau van de burgerlijke stand is geopend:

  • a.

   Voor huwelijksvoltrekkingen en het registreren van het partnerschap in het gemeentehuis op maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur;

  • b.

   Voor huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties op vaste en incidentele locaties van maandag tot en met zaterdag van 09.00 tot 20.00 uur.

 • 2.

  Voor werkzaamheden die niet vallen onder het eerste lid, gelden de algemene openingstijden van het gemeentehuis.

 • 3.

  Het bureau van de burgerlijke stand is gesloten indien de het eerste lid vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door het college aangewezen dagen.

 • 4.

  Het bureau van de burgerlijke stand kan op zaterdag, zondag en op andere dagen dat het bureau regulier gesloten is, voor het publiek beperkt geopend zijn op door het college, na voorafgaande bekendmaking, te bepalen uren.

 • 5.

  Het bureau van de burgerlijke stand zal op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan het college, worden geopend op zaterdag, zondag en de andere dagen dat het bureau gesloten is, indien de belanghebbende aantoont, dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het bureau.

 • 6.

  In bijzondere gevallen kan het college besluiten tot afwijking van de in het eerste lid aangegeven uren.

 

Artikel 9 Kosteloze huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties

Op verzoek van betrokken partijen kan de gemeente Stadskanaal overgaan tot het sluiten van een kosteloos huwelijk of een kosteloze partnerschapsregistratie onder de volgende voorwaarden:

 • Kosteloze voltrekkingen vinden plaats in een vergaderruimte in het gemeentehuis door een ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • Kosteloze voltrekkingen vinden plaats op maandagochtend om 9.00 uur en om 9.15 uur.

 • kosteloze voltrekkingen beperken zich tot het uitvoeren van de wettelijke formaliteiten zoals het geven van het ‘ja-woord’ en het opmaken van de akte van huwelijk of geregistreerd partnerschap.

 • De plechtigheid duurt hooguit 5 minuten.

 • Kosteloze voltrekkingen kunnen alleen worden bijgewoond door maximaal vier getuigen.

 

Artikel 10 Huwelijken en partnerschapsregistraties met eenvoudige ceremonie

Op verzoek van betrokken partijen kan de gemeente Stadskanaal overgaan tot het voltrekken van een huwelijk of een partnerschapsregistratie met eenvoudige ceremonie onder de volgende voorwaarden:

 • Voltrekkingen van huwelijken en partnerschapsregistraties vinden plaats in de B&W kamer van de gemeente Stadskanaal gedurende de openingstijden van het gemeentehuis.

 • Voltrekkingen van huwelijken en partnerschapsregistraties met eenvoudige ceremonie beperken zich tot de uitvoering van de wettelijke formaliteiten zoals het geven van het ‘ja-woord’ en het opmaken van de akte van huwelijk of geregistreerd partnerschap en het geven van een standaard speech.

 • Bij de huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties met eenvoudige ceremonie mogen maximaal 12 gasten aanwezig zijn. Dit is inclusief het bruidspaar en de getuigen.

 

Artikel 11 Niet voorziene situaties

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het college.

 

Artikel 12 Slotbepalingen

 • 1.

  Het reglement kan worden aangehaald als Reglement burgerlijke stand Stadskanaal 2020.

 • 2.

  Het reglement treedt in werking op de dag volgende op de dag van bekendmaking.

 • 3.

  Met ingang van het in lid 2 bedoelde tijdstip wordt het Reglement burgerlijke stand Stadskanaal 2016 ingetrokken.

 

Stadskanaal 2020, vastgesteld door het college op 6 mei 2020.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden de heer H.J. Hamster

secretaris locoburgemeester