Subsidieregeling inzameling oud papier Stadskanaal 2020

Publicatiedatum:
vrijdag 24 april 2020
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
VerordeningenSubsidieregeling inzameling oud papier Stadskanaal 2020

 

De raad van de gemeente Stadskanaal;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 maart 2020, nr. Z-19-063163/D/20/171413;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de navolgende Subsidieregeling inzameling oud papier Stadskanaal 2020

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  inzamelaar: de inzamelaar die belast is met het afzonderlijk inzamelen van de categorie huishoudelijke afvalstoffen oud papier en karton;

 • b.

  Subsidie: geldelijke ondersteuning die een vaste vergoeding waarborgt, en die, na afloop van een kalendermaand, betaalbaar wordt gesteld.

 

Artikel 2 Subsidie

Het college van burgemeester en wethouders kan aan in deze gemeente gevestigde inzamelaars zonder winstoogmerk, die binnen de grenzen van de gemeente periodiek oud papier inzamelen, een subsidie verlenen per kilogram afgeleverd oud papier.

 

Artikel 3 Vaststelling subsidie

 • 1.

  De subsidie bedraagt € 0,035 per kilogram afgeleverd oud papier;

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders stellen de subsidie vast binnen acht weken na ontvangst van de subsidieaanvraag.

 

Artikel 4 Melden gesubsidieerde inzameling

De inzamelaars die voor deze subsidie in aanmerking willen komen dienen zich elk jaar vóór de aanvang van het kalenderjaar aan te melden bij het college van burgemeester en wethouders, onder opgave van de tijdstippen en het gebied van de te houden inzameling.

 

Artikel 5 Subsidieaanvraag

De inzamelaars, bedoeld in artikel 4, dienen uiterlijk één maand na elke kalendermaand een schriftelijk verzoek om uitbetaling van deze subsidie in bij het college van burgemeester en wethouders, onder overlegging van deugdelijke, gedateerde weegbriefjes betreffende in de afgelopen inzamelperiode afgeleverd oud papier.

 

Artikel 6 Minimum aflevering

Het bepaalde in artikel 2 is niet van toepassing ten aanzien van verzoeken om subsidie die betrekking hebben op een afgeleverde hoeveelheid oud papier van minder dan 1.000 kilogram op jaarbasis.

 

Artikel 7 Nadere voorschriften

Het college van burgemeester en wethouders kan betreffende de in artikel 5 vermelde aanvraag en gegevens nadere voorschriften vaststellen.

 

Artikel 8 Overgangsbepaling

Schriftelijke verzoeken om uitbetaling die betrekking hebben op inzameling van oud papier in maanden in 2020 vóór de inwerkingtreding van deze regeling worden behandeld met toepassing van de nieuwe regeling.

 

Artikel 9 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als “Subsidieregeling inzameling oud papier Stadskanaal 2020”

 

Artikel 10 Slotbepaling

De Subsidieregeling ten behoeve van het inzamelen van oud papier, vastgesteld bij raadsbesluit van 26 oktober 2009, wordt ingetrokken.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 april 2020.

De raad

de heer K. Willems mevrouw I.J. Sterenborg-Kooij

raadsgriffier ondervoorzitter