Gemeente Stadskanaal: Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Stadskanaal 2018

Publicatiedatum:
donderdag 26 april 2018
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Verordeningen

Gemeente Stadskanaal: Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Stadskanaal 2018

 

De raad van de gemeente Stadskanaal;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 april 2018, nr. Z-17-037910/D/18/108538;

 

b e s l u i t :

 

gelet op artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet;

 

gezien het advies van de Participatieraad;

 

vast te stellen de navolgende: Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Stadskanaal 2018.

 

Artikel 1. Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal.

 • 2.

  Voor zover niet anders bepaald, worden begrippen in deze verordening gebruikt in dezelfde betekenis van de Participatiewet, de Algemene wet bestuursrecht of de Gemeentewet.

 

Artikel 2. Vaststelling wie tot doelgroep loonkostensubsidie behoort

 • 1.

  Het college stelt vast of een persoon behoort tot de doelgroep loonkostensubsidie.

 • 2.

  Hierbij neemt het college de volgende criteria in acht:

  • a.

   een persoon moet behoren tot de doelgroep, zoals omschreven in artikel 7, eerste lid, onderdeel a, van de Participatiewet en die persoon is niet in staat met voltijdse arbeid het wettelijk minimumloon te verdienen alsmede dat die persoon mogelijkheden heeft tot arbeidsparticipatie; of

  • b.

   een persoon moet behoren tot de doelgroep, zoals omschreven in artikel 10d, tweede lid , van de Participatiewet.

 

Artikel 3. Vaststelling loonwaarde

Het college gebruikt de in de bijlage 1 omschreven wijze om de loonwaarde van een persoon vast te stellen.

 

Artikel 4. Onvoorzien en nadere regels

 • 1.

  In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

 • 2.

  Het college kan nadere regels stellen over de uitvoering van deze verordening.

 

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 mei 2018.

 

Artikel 6. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Stadskanaal 2018.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 23 april 2018.

De raad

de heer K. Willems de heer G. Borgesius

raadsgriffier plv. voorzitter