Besluit verlenen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Z-19-054320-Gemeente Stadskanaal (uitgebreide procedure), Burg. van Sevenhovenstraat 47 te Stadskanaal

Publicatiedatum:
maandag 12 augustus 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandelingBesluit verlenen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) Z-19-054320-Gemeente Stadskanaal (uitgebreide procedure), Burg. van Sevenhovenstraat 47 te Stadskanaal

 

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), Burg. van Sevenhovenstraat 47 te Stadskanaal

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend de volgende omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te hebben verleend, en te hebben verzonden aan de aanvrager: Burg. van Sevenhovenstraat 47, 9503 CD te Stadskanaal, het brandveilig gebruiken van een pand voor het verschaffen van dagverblijf aan maximaal 12 personen met een verstandelijke beperking.

 

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ontvangen. De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit.

 

Inzage

Het besluit en bijbehorende stukken liggen van dag na publicatie tot en met 6 weken later ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal.

Kijk voor de actuele openingstijden op de website van de gemeente

 

Beroep en voorlopige voorziening

Beroep moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging van het besluit worden ingesteld bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht of door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht. Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd.

 

Als beroep is ingesteld tegen dit besluit kan, als onverwijlde spoed dat vereist, ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd. Het verzoek moet worden gedaan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland. Ook hiervoor zijn griffierechten verschuldigd.

 

Inwerkingtreding

De omgevingsvergunning treedt 6 weken na aanvang van deze publicatie in werking, tenzij voor deze datum een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt de omgevingsvergunning pas in werking nadat op dit verzoek is beslist.

 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met Gemeente Stadskanaal, Raadshuisplein 1, 9501 SZ Stadskanaal, telefoonnummer 0599 631 631.