Z-17015199 - Gemeente Stadskanaal - heeft besloten een omgevingsvergunning teverlenen:

Publicatiedatum:
woensdag 23 januari 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling

Z-17015199 - Gemeente Stadskanaal - heeft besloten een omgevingsvergunning teverlenen:

Het in gebruik nemen van een bouwwerk met het oog op brandveiligheid waarin dagverblijf

wordt verschaft aan meer dan 10 personen met een lichamelijke of verstandelijke handicap,

op de volgende locatie: Spoorstraat 15, 9503 AM in Stadskanaal.

Ter inzage leggen stukken

De omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 24 januari

2019 tijdens de openingstijden gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van de

gemeente Stadskanaal. Digitaal kunt u de stukken raadplegen op www.stadskanaal.nl.

Beroep instellen

Belanghebbenden die tijdens de voorbereidingsprocedure tegen het ontwerpbesluit een

zienswijze hebben ingediend of kunnen aantonen dat zij hiertoe niet in staat zijn geweest

kunnen tijdens de termijn van terinzagelegging beroep instellen bij de rechtbank Noord-

Nederland, Locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het

beroepschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten: naam en adres van de

indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de

gronden van het beroep. Voor de behandeling van het beroep is griffierecht verschuldigd.

Tevens bestaat de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening bij de

voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland in te dienen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker de gemeente

Stadskanaal, telefoonnummer: (0599) 631 631.