Gemeente Stadskanaal: Wijziging artikel 1 van de Verordening vaststelling rechtspositieregelingen griffie Stadskanaal op grond van artikel 7 van de Verordening vaststelling rechtspositieregelingen griffie Stadskanaal

Publicatiedatum:
vrijdag 18 januari 2019
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Verordeningen

Gemeente Stadskanaal: Wijziging artikel 1 van de Verordening vaststelling rechtspositieregelingen griffie Stadskanaal op grond van artikel 7 van de Verordening vaststelling rechtspositieregelingen griffie Stadskanaal

 

De raad van de gemeente Stadskanaal;

 

gelezen het voorstel van de werkgeverscommissie van 30 november 2018, nr. /UIT-18024327;

 

b e s l u i t :

 

Vast te stellen de navolgende Verordening vaststelling rechtspositieregelingen griffie Stadskanaal.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  werkgeverscommissie: de commissie bedoeld in artikel 1 van de Verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Stadskanaal

 • 2.

  rechtspositieregelingen: de volgende door het college van burgemeester en wethouders ten behoeve het onder hem ressorterende personeel vastgestelde rechtspositieregelingen, zijnde

  • a.

   Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst (CAR-UWO);

  • b.

   Algemene regelen met betrekking tot de duur van de vakantie;

  • c.

   beloningsreglement;

  • d.

   beoordelingsreglement;

  • e.

   Gedragscode voor goed ambtelijk handelen;

  • f.

   Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2012;

  • g.

   Kledingverordening gemeente Stadskanaal;

  • h.

   Nadere regelen ter aanvulling van artikel 12 van de Regeling studiekostenfaciliteiten;

  • i.

   Privacyreglement e-mail, internet- en telefoongebruik gemeente Stadskanaal 2011;

  • j.

   Regeling ambtseed, ambtsbelofte en integriteitsverklaring Stadskanaal 2015;

  • k.

   Regeling flexibele werktijden gemeente Stadskanaal 2016;

  • l.

   Regeling melding en openbaarmaking nevenfuncties van ambtenaren bij de gemeente Stadskanaal;

  • m.

   Regeling melding financiële belangen voor ambtenaren van de gemeente Stadskanaal;

  • n.

   Regeling Melding Vermoeden Misstand Stadskanaal 2014;

  • o.

   Regeling studiekostenfaciliteiten;

  • p.

   Regeling uitruil eindejaarsuitkering tegen de tegemoetkoming kosten woon-werkverkeer;

  • q.

   Regeling uitvoeringsvoorschriften loopbaanbeleid;

  • r.

   Regeling vergoeding reiskosten;

  • s.

   Reglement commissie Van Werk Naar Werk Stadskanaal.

 

Artikel 2 Vaststelling

De rechtspositieregelingen voor de griffier en de op de griffie werkzame personen worden vastgesteld, gelijk zoals deze luiden op de datum waarop deze verordening in werking treedt, met dien verstande dat de officiële namen en de citeertitels achtereenvolgens als volgt komen te luiden:

 • a.

  Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en Uitwerkingsovereenkomst griffie (CAR-UWO griffie);

 • b.

  Algemene regelen met betrekking tot de duur van de vakantie griffie;

 • c.

  Beloningsreglement griffie;

 • d.

  Beoordelingsreglement griffie;

 • e.

  Gedragscode voor goed ambtelijk handelen griffie;

 • f.

  Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de griffie;

 • g.

  Kledingverordening griffie Stadskanaal;

 • h.

  Nadere regelen ter aanvulling van artikel 12 van de Regeling studiekostenfaciliteiten griffie;

 • i.

  Privacyreglement e-mail, internet- en telefoongebruik griffie Stadskanaal;

 • j.

  Regeling ambtseed, ambtsbelofte en integriteitsverklaring griffie Stadskanaal;

 • k.

  Regeling flexibele werktijden griffie Stadskanaal;

 • l.

  Regeling melding en openbaarmaking nevenfuncties van ambtenaren bij de griffie Stadskanaal;

 • m.

  Regeling melding financiële belangen voor ambtenaren van de griffie Stadskanaal;

 • n.

  Regeling Melding Vermoeden Misstand griffie Stadskanaal;

 • o.

  Regeling studiekostenfaciliteiten griffie;

 • p.

  Regeling uitruil eindejaarsuitkering tegen de tegemoetkoming kosten woon-werkverkeer griffie;

 • q.

  Regeling uitvoeringsvoorschriften loopbaanbeleid griffie;

 • r.

  Regeling vergoeding reiskosten griffie;

 • s.

  Reglement commissie Van Werk Naar Werk griffie Stadskanaal.

 

Artikel 3 Vaststelling aanhef en slotformulier

De in artikel 2 en de in artikel 7 lid 2 bedoelde regelingen worden voorzien van

 • a.

  een aanhef die gelijkluidend is met de aanhef van deze verordening met aan het einde van de aanhef de officiële naam;

 • b.

  een slotformulier dat gelijkluidend is aan het slotformulier van deze verordening.

 

Artikel 4 Aanduiding

 • 1.

  Waar in de in artikel 2 en de in artikel 7 lid 2 bedoelde regelingen het college van burgemeester en wethouders wordt bedoeld dient ‘gemeenteraad’ te worden gelezen.

 • 2.

  Waar in de in artikel 2 en de in artikel 7 lid 2 bedoelde regelingen de gemeentesecretaris wordt bedoeld dient ‘griffier’ te worden gelezen.

 

Artikel 5 Inwerkingtredingsbepalingen

In de in artikel 2 bedoelde regelingen worden alle inwerkingtredingsbepalingen en alle bepalingen waarin andere voorgaande regelingen worden ingetrokken verwijderd.

 

Artikel 6 Ingangsdatum

Deze verordening treedt in werking één dag na de bekendmaking ervan.

 

Artikel 7 Bevoegdheden werkgeverscommissie

 • 1.

  Van artikel 1 van de Verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Stadskanaal worden de leden 3 tot en met 5 vernummerd tot 4 tot en met 6.

 • 2.

  Aan artikel 1 van de Verordening werkgeverscommissie griffie gemeente Stadskanaal wordt een nieuw lid 3 toegevoegd luidende: Aan de commissie wordt de bevoegdheid gedelegeerd om rechtspositieregelingen ten behoeve van de griffie vast te stellen, te wijzigen en te beëindigen.

 

Artikel 8 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening vaststelling rechtspositieregelingen griffie Stadskanaal.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 december 2018.

De raad

de heer K. Willems mevrouw F.T. de Jonge

raadsgriffier voorzitter