Z-18-044671 - Gemeente Stadskanaal - is voornemens een omgevingsvergunning te verlenen:

Publicatiedatum:
woensdag 12 december 2018
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling

Z-18-044671 - Gemeente Stadskanaal - is voornemens een omgevingsvergunning te verlenen:

Het in gebruik nemen van een bouwwerk met het oog op brandveiligheid waarin dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, op de volgende locatie: Ceresstraat 44, 9502 EB in Stadskanaal.

Ter inzage leggen stukken.

De ontwerp omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf

13 december 2018 tijdens de openingstijden gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Stadskanaal. Digitaal kunt u de stukken raadplegen op www.stadskanaal.nl.

Reageren (indienen zienswijze)

Tot en met 24 januari 2019 kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen over de ontwerp omgevingsvergunning. Schriftelijke zienswijzen kunnen gestuurd worden naar het college van burgemeester en wethouders van Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u vóór 24 januari 2019 een afspraak maken met een medewerker van de gemeente Stadskanaal, telefoonnummer: (0599) 631 631. De tijdig ingediende zienswijzen worden bij de besluitvorming betrokken. Indieners van een zienswijze worden op de hoogte gebracht van het definitieve besluit.

Wij wijzen u erop dat alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en hij belanghebbende is.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker de gemeente Stadskanaal, telefoonnummer: (0599) 631 631.