Gemeente Stadskanaal: Wijziging Besluit socialezekerheidswetten Stadskanaal 2013, artikel 33

Publicatiedatum:
donderdag 6 december 2018
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Verordeningen

Gemeente Stadskanaal: Wijziging Besluit socialezekerheidswetten Stadskanaal 2013, artikel 33

 

Het college van burgemeester en wethouders;

 

gelet op de bevordering van de eenduidigheid en verduidelijking van het huidige Besluit socialezekerheidswetten Stadskanaal 2015

 

mede gelet op verduidelijking van de aanvraagprocedure voor bijzondere bijstand voor de inwoners van de gemeente

 

gelet op de daaruit voortvloeiende noodzaak om het Besluit socialezekerheidswetten Stadkanaal 2015 te moeten wijzigen;

 

b e s l u i t :

 

het Besluit socialezekerheidswetten Stadskanaal 2015 als volgt te wijzigen:

Onderdeel A

Van artikel 33 het zesde lid te laten vervallen, zodat het artikel komt te luiden:

Artikel 33 De aanvraag

 • 1.

  Voor het aanvragen van ondersteuning dient gebruik te worden gemaakt van het door het college beschikbaar gestelde aanvraagformulier.

 • 2.

  Bij de aanvraag worden die gegevens en bewijsstukken overlegd die naar het oordeel van het college noodzakelijk zijn om de aanspraak op ondersteuning te kunnen beoordelen (artikel 53a van de Participatiewet en artikel 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht).

 • 3.

  Een aanvraag voor individuele bijzondere bijstand moet worden ingediend en ter beoordeling worden voorgelegd vóórdat de kosten daadwerkelijk door de belanghebbende zijn gemaakt.

 • 4.

  Van het bepaalde in het derde lid kan worden afgeweken indien:

  • a.

   het kosten betreffen waarvoor een eigen bijdrage is verschuldigd;

  • b.

   de belanghebbende redelijkerwijs de aanvraag niet vooraf heeft kunnen indienen; óf,

  • c.

   er andere bijzondere omstandigheden zijn die aanleiding geven om voor de reeds gemaakte kosten bijstand te verstrekken.

 • 5.

  In afwijking van het vierde lid, komen kosten die eerder zijn opgekomen dan zes weken voor de aanvraagdatum niet voor ondersteuning in aanmerking.

 

Onderdeel B

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 november 2018.

burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

mevrouw F.T. de Jonge

burgemeester