Z-17015199 - Gemeente Stadskanaal -  is voornemens een omgevingsvergunning te verlenen:

Publicatiedatum:
woensdag 7 november 2018
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Beschikkingen | afhandeling

Z-17015199 - Gemeente Stadskanaal -  is voornemens een omgevingsvergunning te verlenen:

het in gebruik nemen van een bouwwerk met het oog op brandveiligheid waarin dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen met een lichamelijke of verstandelijke handicap op de volgende locatie: Spoorstraat 15, 9503 AM Stadskanaal

Ter inzage leggen stukken

De ontwerp omgevingsvergunning en de daarop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 8 november 2018 tijdens de openingstijden gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Stadskanaal. Digitaal kunt u de stukken raadplegen op www.stadskanaal.nl

Reageren (indienen zienswijze)

Tot en met 20 december 2018 kan een ieder naar keuze schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen over de ontwerp omgevingsvergunning. Schriftelijke zienswijzen kunnen gestuurd worden naar het college van burgemeester en wethouders van Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u vóór 20 december 2018 een afspraak maken met een medewerker van de gemeente Stadskanaal, telefoonnummer: (0599) 631 631. De tijdig ingediende zienswijzen worden bij de besluitvorming betrokken. Indieners van een zienswijze worden op de hoogte gebracht van het definitieve besluit.

Wij wijzen u erop dat alleen beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en hij belanghebbende is.

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.