Verordening op de gemeentelijke rekenkamercommissie

Publicatiedatum:
donderdag 18 oktober 2018
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Verordeningen

Verordening op de gemeentelijke rekenkamercommissie

De raad van de gemeente Stadskanaal;

gelezen het voorstel van het fractievoorzittersoverleg van 28 september 2018, nr. /UIT-18024130;

 

 

b e s l u i t :

 

 • 1.

  In de Verordening op de gemeentelijke rekenkamercommissie

  • a.

   In artikel 2 tweede lid “vijf” te wijzigen in “drie”;

  • b.

   Van artikel 3 het derde lid te schrappen en de leden vier en vijf te vernummeren tot drie en vier;

  • c.

   In artikel 3 vierde lid (vernummerd) “presidium” te wijzigen in “fractievoorzittersoverleg”;

  • d.

   In artikel 4 “artikel 81g” te wijzigen in “artikel 81g Gemeentewet”;

  • e.

   Van artikel 5 het derde lid te schrappen en het vierde lid te vernummeren tot drie;

  • f.

   In artikel 5 lid twee, artikel 6 leden één en twee en artikel 11 tweede lid sub a “externe” te schrappen;

 

 • 2.

  De fractievoorzitters op te dragen drie leden en een ambtelijk secretaris voor de rekenkamercommissie voor te dragen aan de raad;

 

 • 3.

  Via de Voorjaarsnota per 1 januari 2019 een budget van 35.000 euro ten behoeve van de rekenkamercommissie te ramen.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 oktober 2018.

De raad

raadsgriffier

de heer K. Willems

mevrouw F.T. de Jonge

voorzitter