Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Stadskanaal 2015

Publicatiedatum:
donderdag 18 oktober 2018
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Verordeningen

Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Stadskanaal 2015

De raad van de gemeente Stadskanaal;

Gelezen het voorstel van het fractievoorzittersoverleg van 1 oktober 2018, nr.

 

b e s l u i t :

 

artikel 10, lid 8 van de Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden Stadskanaal 2015 aldus te wijzigen dat dit voortaan luidt:

“Ieder jaar voor 1 mei dient een financiële verantwoording over de besteding van de fractievergoeding te worden ingediend bij de rekeningcommissie bedoeld in artikel 1 van de Verordening inzake de jaarrekening van de gemeente Stadskanaal. Indien na beoordeling door de rekeningcommissie daaruit blijkt dat bestedingen gedaan zijn in strijd met dit artikel, dan wel de fractievergoeding geheel of gedeeltelijk niet is aangewend, dient terugbetaling plaats te vinden, met dien verstande dat ieder jaar maximaal 25% van de fractievergoeding mag worden gereserveerd tot in totaal gedurende meerdere jaren maximaal € 6.250,00.”

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 15 oktober 2018.

De raad

de heer K. Willems

raadsgriffier

mevrouw F.T. de Jonge

voorzitter