Z-23-111408 - Gemeente Stadskanaal - Verleend maatwerkbesluit geluid, Zadelmaker 6 in Stadskanaal

Publicatiedatum:
vrijdag 17 november 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningZ-23-111408 - Gemeente Stadskanaal - Verleend maatwerkbesluit geluid, Zadelmaker 6 in Stadskanaal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, op 13 november 2023 een maatwerkbesluit is verleend voor:

- Zadelmaker 6 in Stadskanaal, maatwerkvoorschriften geluid

Wat is de aanleiding?

Het stellen van maatwerkvoorschriften in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer met betrekking tot het vastleggen van de benodigde geluidsruimte

U wilt het besluit inzien?

Het besluit met de bijbehorende stukken ligt vanaf 23 november 2023 tot en met 4 januari 2024 voor een ieder ter inzage. U kunt het besluit in digitale vorm raadplegen op www.stadskanaal.nl/Bekendmakingen. Ook kunt u het besluit op het werkdagen digitaal inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis van de gemeente Stadskanaal. Kijk voor de actuele openingstijden op www.stadskanaal.nl.

U wilt beroep instellen?

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden ingesteld door:

 • 1.

  belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerpbeschikking;

 • 2.

  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

 • 3.

  de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen ten aanzien van de ontwerpbeschikking.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Noord Nederland, locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend, ondertekend zijn en ten minste bevatten:

 • 1.

  naam en adres van de indiener;

 • 2.

  dagtekening;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het beroep gericht is;

 • 4.

  de gronden van het beroep.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de genoemde rechtbank via https://mijn.rechtspraak.nl/keuze. Daarvoor moet u wel beschikking over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden (griffierecht).

U wilt een voorlopige voorziening treffen?

Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via https://mijn.rechtspraak.nl/keuze. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8:00 en 16:00 uur en op vrijdag tussen 8:00 en 12:00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.