Z-21-095633 – Gemeente Stadskanaal –vastgesteld bestemmingsplan “Landelijk gebied, Musselweg 100” in Mussel

Publicatiedatum:
woensdag 15 november 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocumentZ-21-095633 – Gemeente Stadskanaal –vastgesteld bestemmingsplan “Landelijk gebied, Musselweg 100” in Mussel

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat de gemeenteraad op 18 september 2023 op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, een bestemmingsplan heeft vastgesteld en dat het vaststellingsbesluit voor het bestemmingsplan “Landelijk gebied, Musselweg 100” (NL.IMRO.BP2110-vs01) gedurende een termijn van zes weken voor eenieder ter inzage ligt. Het plangebied omvat het perceel Musselweg 100 in Mussel.

Wat is de aanleiding?

De aanleiding is het realiseren van een houtbewerkingsbedrijf met zorgfunctie in de vorm van een dagbesteding. Dit is niet mogelijk binnen de bestaande woonbestemming en daarom is het voornemen om een bedrijfsbestemming op te nemen op het perceel.

Waar kunt u het vastgestelde bestemmingsplan inzien?

Het vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende stukken liggen vanaf 16 november 2023 tot en met 27 december 2023 voor eenieder ter inzage. U kunt het besluit met de bijbehorende stukken in digitale vorm raadplegen en verkrijgen op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0037.BP2110-vs01) en op www.stadskanaal.nl/bekendmakingen. Tevens kunt u het bestemmingsplan met bijbehorende stukken op werkdagen digitaal inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Stadskanaal. Kijk voor de actuele openingstijden op www.stadskanaal.nl.

U wilt beroep instellen over het raadsbesluit?

Beroep kan worden ingesteld binnen zes weken na de dag dat het besluit ter inzage is gelegd. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep.

U wilt een voorlopige voorziening treffen?

Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening over het bestemmingsplan in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via www.rechtspraak.nl/Bestuursrecht. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Dit levert een schorsende werking van het betreffende besluit op.

U wilt nadere informatie?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer M. de Heer via telefoonnummer (0599) 631 631.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.