lijst van categorieƫn delegatiebesluit deelomgevingsplan onder de Omgevingswet

Publicatiedatum:
donderdag 1 juni 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
delegatie- of mandaatbesluitlijst van categorieën delegatiebesluit deelomgevingsplan onder de Omgevingswet

De raad van de gemeente Stadskanaal;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2022, nr. Z-22-097731/D/22/263590;

 

gelet op artikel 2.8 van de Omgevingswet;

 

b e s l u i t :

 

 • 1.

  vast te stellen onderstaande lijst van categorieën delegatiebesluit deelomgevingsplan onder de Omgevingswet.

 • 2.

  te bepalen dat dit besluit tegelijk met de Wet van 23 maart 2016, houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet) in werking treedt.

 

Categorie in lijst delegatiebesluit vaststellen omgevingsplan

1. Omzetten alle bestemmingen voor bestaand gebruik en bebouwing naar bestemming wonen

Het betreft het omzetten van alle voorkomende bestemmingen naar de bestemming wonen in het geval het bestaande gebruik beëindigd is en vervalt. Voorwaarden daarbij zijn dat het nieuwe gebruik benut wordt voor de hoofdbestemming wonen, al dan niet met het daarbij standaard toegestaan gebruik voor ondergeschikte activiteiten. De toegestane oppervlakte bebouwing is de bestaande oppervlakte, tenzij die gesloopt wordt, dan zijn de standaard regels behorende bij de woonbestemming in dat gebied van toepassing.

2. Het vergroten van een agrarisch bouwperceel tot 2 ha.

Vergroting is ten behoeve van een voorgenomen uitbreiding van het binnen het bouwvlak gevestigde agrarische bedrijf met dien verstande dat:

 • 1.

  middels een bedrijfsontwikkelingsplan wordt aangetoond dat vergroting uit oogpunt van de toekomstige bedrijfsvoering nodig is;

 • 2.

  het aaneengesloten oppervlak wordt vergroot tot maximaal 2 ha;

 • 3.

  de landschappelijke inpassing en uitvoering van deze randvoorwaarden is zeker gesteld;

 • 4.

  een flora-en faunaonderzoek wordt uitgevoerd, waarbij uit dit onderzoek geen belemmeringen naar voren mogen komen die niet door het treffen van maatregelen kunnen worden opgeheven;

 • 5.

  de vergroting geen onevenredig negatieve invloed heeft op

  • a.

   het milieu,

  • b.

   de kwaliteit van de bodem en het grond- en oppervlaktewater,

  • c.

   de ontwikkelingsmogelijkheden van andere gronden en gebouwen,

 • 6.

  er rekening is gehouden met

  • a.

   de historische gegroeide landschapsstructuur;

  • b.

   andere ruimtelijke elementen;

  • c.

   een goede infrastructurele ontsluiting;

  • d.

   een zorgvuldige en evenwichtige ordening, maatvoering en vormgeving van de bedrijfsgebouwen;

  • e.

   een erfinrichting afgestemd op het zorgvuldig inpassen in het betreffende landschapstype.

NB De maximaal toegestane grootte is conform het beleid van de provincie 2 ha.

3. Het vergroten van een bestemmingsvlak wonen voor vergroting van het bij de woning behorende erf of tuin.

Het gaat veelal om een in oppervlakte relatief beperkte verruiming van de woonbestemming.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 november 2022.

De raad

de heer K. Willems

raadsgriffier