Erfgoedverordening gemeente Stadskanaal 2010

Publicatiedatum:
donderdag 1 juni 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Gemeente Stadskanaal: Wijziging Erfgoedverordening gemeente Stadskanaal 2010 (Z-22-097729/D/22/263582)

De raad van de gemeente Stadskanaal;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 november 2022, nr. Z-22-097729/D/22/263582;

 

b e s l u i t :

 

de Erfgoedverordening gemeente Stadskanaal 2010 als volgt te wijzigen:

 

Artikel I

Onderdeel d van artikel 1 in zijn geheel te vervangen:

monumentencommissie: de op basis van artikel 15 van de Monumentenwet 1988 ingestelde commissie met als taak het college op verzoek of uit eigen beweging te adviseren over de toepassing van de Monumentenwet 1988, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de verordening en het monumentenbeleid;

Het artikelonderdeel komt hiermee als volgt te luiden:

commissie: commissie als bedoeld in artikel 1 sub b van de Verordening op de gemeentelijke Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit Stadskanaal 2023’.

 

Artikel II

In het tweede lid van artikel 3 wordt ‘monumentencommissie’ vervangen door: commissie.

Het artikelonderdeel komt hiermee als volgt te luiden:

Voordat het college over de aanwijzing een besluit neemt, vraagt het college advies aan de commissie.

 

Artikel III

In het eerste lid van artikel 5 wordt ‘monumentencommissie’ vervangen door: commissie

Het artikelonderdeel komt hiermee als volgt te luiden:

De commissie adviseert schriftelijk binnen zes weken na ontvangst van het verzoek van het college.

 

Artikel IV

In het eerste lid van artikel 12 wordt ‘monumentencommissie’ vervangen door: commissie

Het artikelonderdeel komt hiermee als volgt te luiden:

Het bevoegd gezag zendt onmiddellijk een afschrift van de ontvankelijke aanvraag om vergunning voor een gemeentelijk monument aan de commissie voor advies.

 

Artikel V

HOOFDSTUK 4. BESCHERMDE MONUMENTEN en geheel artikel 15. Vergunning voor beschermd monument vervangen door:

HOOFDSTUK 4. BESCHERMDE MONUMENTEN

Artikel 15. Vergunning voor beschermd monument

[vervallen]

 

Artikel VI

Dit besluit treedt tegelijk met de Wet van 23 maart 2016, houdende regels over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving (Omgevingswet) in werking.

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 februari 2023.

De raad

de heer H.R. Kastermans

plv. raadsgriffier