Subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen gebiedsgerichte aanpak Maarsveld Stadskanaal 2023

Publicatiedatum:
woensdag 31 mei 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen gebiedsgerichte aanpak Maarsveld Stadskanaal 2023

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal,

 

overwegende dat in de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 de wettelijke grondslag voor subsidieverstrekking ten behoeve van activiteiten is vastgelegd;

 

overwegende dat zij op grond van artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 bevoegd zijn nadere regels vast te stellen waarin de te subsidiëren activiteiten, de doelgroepen en de toekenning van de subsidie wordt beschreven;

 

gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 (ASV 2018);

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen de navolgende ‘Subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen gebiedsgerichte aanpak Maarsveld Stadskanaal 2023’.

 

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1.1 begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  regeling: de subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen gebiedsgerichte aanpak (GGA) Regiodeal Oost-Groningen, voor de gemeente Stadskanaal betrekking hebbende op de wijk Maarsveld Stadskanaal;

 • b.

  duurzame energielijst: lijst met voor subsidie in aanmerking komende voorzieningen en criteria;

 • c.

  onrendabele top: het uit een bespaarplan blijkende negatieve verschil tussen de kosten van de te treffen maatregelen/acties en de uitgerekende besparing hiervan op de woonlasten van de particuliere woningeigenaar;

 • d.

  quickscan: rapportage door een onafhankelijke adviseur, van of door het Regionaal Woon- en Leefbaarheidsplan (RWLP) ingeschakeld, over de woning met betrekking tot energieverbruik, energiebesparende maatregelen;

 • e.

  bespaarplan: uitkomsten van een op de quickscan gebaseerde rekentool, waaruit blijkt op welke wijze de te treffen maatregelen kunnen worden gefinancierd;

 • f.

  bespaarcoach: de onafhankelijk adviseur van of door het RWLP, biedt ondersteuning in het vinden van de benodigde financiering om de maatregelen te kunnen uitvoeren;

 • g.

  aanschaf: eigendomsverkrijging krachtens een met een leverancier gesloten koopovereenkomst;

 • h.

  aanvraag: schriftelijk verzoek aan het college van burgemeester en wethouders om verstrekking van subsidie ingevolge de regeling;

 • i.

  aanvrager: natuurlijke persoon die als eigenaar en bewoner van een als woning gebruikte onroerende zaak, waaraan energie wordt geleverd een aanvraag heeft ingediend;

 • j.

  bestaande bouw: een woning die op het moment van de indiening van een aanvraag in het kader van deze regeling is opgeleverd aan de eigenaar-bewoner;

 • k.

  passend toewijzen: de jaarlijks vastgestelde inkomensgrens waarmee iemand in aanmerking kan komen voor een sociale huurwoning van een woningcorporatie, op basis van meerpersoonshuishoudens (bijvoorbeeld: prijspeil 2022 is vastgesteld op € 45.014);

 • l.

  sociaal krediet: een leningsvorm met gunstige voorwaarden (bijvoorbeeld 0% aflossingsrente) voor huishoudens met een laag inkomen en/of onvoldoende leencapaciteit, voor het nemen van energiemaatregelen aan een bestaande woning. Een voorbeeld hiervan is de Energiebespaarlening of een daarmee vergelijkbare regeling afkomstig van het Warmtefonds en/of de provincie Groningen.

 

Artikel 1.2 Doelstelling subsidieregeling

De subsidieregeling beoogt te stimuleren dat woningeigenaren over gaan tot het nemen van maatregelen ter verduurzaming van hun woning en daarmee het energieverbruik te verlagen. Om dit te bereken wordt onder andere het nemen van maatregelen, zoals benoemd in de lijst van maatregelen (bijlage 1).

 

Artikel 1.3 Reikwijdte subsidieregeling

 • 1.

  Deze regeling is voor de maatregelen zoals genoemd onder onderdelen 1 tot en met 9 van bijlage 1 van toepassing op het afgebakende plangebied van de wijk Maarsveld in Stadskanaal zoals weergegeven in bijlage 2.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid van dit artikel is deze regeling voor de maatregel zoals genoemd onder onderdeel 10 van bijlage 1 (onrendabele top) van toepassing op de gehele wijk Maarsveld.

 • 3.

  Deze regeling is van toepassing op de eigenaar van een bestaande woning in het plangebied.

 

Hoofdstuk 2 Werking subsidieregeling

Artikel 2.1 Wat kan worden aangevraagd

 • 1.

  Voorzieningen die voor subsidie in aanmerking komen zijn genoemd in bijlage 1 van deze regeling.

 • 2.

  Voorzieningen dienen bij te dragen aan de realisatie van het gemeentelijk beleid en de hierover in deze regeling opgenomen doelstelling.

 • 3.

  Voor subsidie komen de in redelijkheid gemaakte kosten (incl. btw) in aanmerking die direct verbonden zijn aan de uitvoering van de voorzieningen.

 

Artikel 2.2 Voorschotten

In afwijking op artikel 10 onderdeel b de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 wordt bij een subsidiebedrag hoger dan in dit artikel genoemd geen voorschot verstrekt.

 

Artikel 2.3 Procedurele bepalingen

 • 1.

  Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend vanaf één dag na inwerkingtreding van deze regeling.

 • 2.

  Subsidieaanvragen worden ingediend bij de bespaarcoach.

 • 3.

  Aanvragen moeten worden ingediend voorafgaand aan het plaatsen c.q. treffen van de voorzieningen. De aanvraag dient te bestaan uit een naar waarheid volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende offerte.

 • 4.

  Alleen volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvragen met offerte worden in behandeling genomen.

 • 5.

  Na ontvangst van de factuur, het betaalbewijs en rekeningnummer van aanvrager laat de bespaarcoach de subsidie aan aanvrager uitbetalen doormiddel van een door het college van de gemeente Oldambt vastgesteld declaratieformulier.

 • 6.

  Indien de aanvraag niet alle gegevens bevat die het college van burgemeesters en wethouders voor het nemen van een beslissing noodzakelijk acht, kan het college van burgemeester en wethouders de aanvrager in de gelegenheid stellen de aanvraag te completeren.

 • 7.

  Indien de aanvraag niet is gecompleteerd, kunnen het college van burgemeester en wethouders besluiten de aanvraag niet in behandeling te nemen.

 

Hoofdstuk 3 Voorwaarden Subsidieregeling

Artikel 3.1 Subsidieplafond en subsidiabele kosten

 • 1.

  Het subsidieplafond voor de gehele looptijd is vastgesteld op € 200.000.

 • 2.

  Voor elk adres waarvoor een aanvraag wordt ingediend bedraagt de subsidie per voorziening zoals genoemd in bijlage 1, onderdelen 1 tot en met 9, maximaal 40% van de daadwerkelijk gemaakte kosten inclusief BTW voor het aanschaffen, installeren en in bedrijf stellen van de voorziening(en), tot een maximum per adres van € 8.000.

 • 3.

  Voor elk adres waarvoor een aanvraag wordt ingediend bedraagt de subsidie per voorziening zoals genoemd in bijlage 1, onderdeel 10, maximaal € 2.500.

 • 4.

  Na verlening van de gevraagde subsidie kan tot uiterlijk 30-06-2025 het toegewezen subsidiebedrag worden gedeclareerd.

 

Artikel 3.2 Subsidiecriteria

 • 1.

  Subsidie voor een voorziening zoals genoemd in bijlage 1, onderdelen 1 tot en met 9, wordt alleen verstrekt aan natuurlijke personen.

 • 2.

  Subsidie voor de voorziening zoals genoemd in bijlage 1, onderdeel 10, kan op verzoek van de natuurlijke persoon rechtstreeks worden verstrekt aan de onderneming welke de geoffreerde en/of gefactureerde werkzaamheden uitvoert.

 • 3.

  Subsidie wordt alleen verstrekt voor voorzieningen die voorkomen op de lijst van maatregelen in bijlage 1.

 • 4.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan particuliere woningeigenaren die op basis van een bespaarplan een aanvraag hebben ingediend voor een door henzelf bewoonde woning in een vastgesteld plangebied zoals weergegeven in bijlage 2, uitgezonderd het hiervoor bepaalde onder het tweede lid, respectievelijk artikel 1.3, tweede lid.

 • 5.

  Subsidie wordt bovendien uitsluitend verstrekt aan de hiervoor onder artikel 1.1 onderdeel i. genoemde eigenaren woonachtig in de wijk Maarsveld met een inkomen tot maximaal de grens van het passend toewijzen.

 • 6.

  Subsidie wordt alleen verstrekt indien en voor zover met het bespaarplan én de facturen en betaalbewijzen aangetoond wordt dat de voorzieningen daadwerkelijk zijn/worden toegepast en betaald binnen de criteria van de regeling.

 

Artikel 3.3 Subsidieverstrekking

 • 1.

  Op de subsidieaanvraag wordt zo snel mogelijk beslist, maar uiterlijk binnen 12 weken na ontvangst van de complete aanvraag. ontvangt de aanvrager een besluit ter verlening van de subsidie.

 • 2.

  Het nemen van besluiten tot verstrekking van subsidie vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanvragen. Met dien verstande dat wanneer de aanvrager in de gelegenheid is gesteld de aanvraag om subsidie aan te vullen, de dag waarop die voldoende aangevulde aanvraag is ontvangen - zodat sprake is van een volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvraag met offerte of koopovereenkomst - als datum van ontvangst van die aanvraag geldt.

 

Artikel 3.4 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht juncto artikel 9 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018 kan de subsidie worden geweigerd:

 • a.

  indien met het plaatsen c.q. treffen van de voorziening, waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, is begonnen voordat de aanvraag is ingediend;

 • b.

  indien niet voldaan wordt aan de subsidiecriteria zoals omschreven in artikel 3.2;

 • c.

  voor zover door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond van € 200.000 zou worden overschreden.

 

Artikel 3.5 Activiteiten en lijst van maatregelen

Burgemeester en wethouders kunnen de activiteiten en de lijst van maatregelen (bijlage 1) uitbreiden of inkorten. Het inkorten van de lijst van maatregelen wordt niet toegepast op de reeds ontvangen aanvragen.

 

Hoofdstuk 4 Overige bepalingen

Artikel 4.1 Hardheidsclausule

Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen ten gunste van de aanvrager afwijken van de bepalingen van dit besluit, indien toepassing van dit besluit tot onbillijkheden van overwegende aard zou leiden.

 

Artikel 4.2 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als Subsidieregeling verduurzaming particuliere woningen gebiedsgerichte aanpak Maarsveld Stadskanaal 2023.

 

Artikel 4.3 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze regeling vervalt op 31 december 2025.

 • 2.

  Op aanvragen die vóór de datum van beëindiging van deze regeling zijn ingediend, blijven de bepalingen van deze regeling van toepassing.

 • 3.

  Op subsidiebeschikkingen tot verlening of vaststelling die bekend gemaakt zijn en waartegen bezwaar- en (hoger)beroepschriften zijn ingediend, blijven de bepalingen van deze regeling van toepassing.

 • 4.

  Deze regeling treedt in werking op de dag nadat zij bekend is gemaakt.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 18 april 2023.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden de heer K. Sloots

secretaris burgemeester

Bijlage 1 Lijst van maatregelen

 

 • 1.

  Dakisolatie (Rc ≥ 2,5 m2 K/W)

 • 2.

  Vloerisolatie (Rc ≥ 3,0 m2 K/W)

 • 3.

  Spouwmuurisolatie (Rc ≥ 1,3 m2 K/W)

 • 4.

  Paneelisolatie (Rc ≥ 2,5 m2 K/W)

 • 5.

  Isolatie massieve muur (Rc ≥ 2,5 m2 K/W)

 • 6.

  Bodemisolatie (Rc ≥ 2,5 m2 K/W)

 • 7.

  HR++-glas (Uglas ≤ 1,2 W/ m2)

 • 8.

  Raamkozijn indien van toepassing of bij het plaatsen van triple glas

 • 9.

  Zonnepanelen

 • 10.

  Onrendabele top

 

Toelichting

Isolatiewaardes dak, vloer, spouw, paneel en bodem (punt 1,2,3,4,5 en 6): In de maatregelenlijst zijn voor isolatie minimale Rc-waarden vermeld. De RC-waarde staat voor de warmteweerstand van het materiaal. Hoe hoger de RC-waarde hoe beter de isolatie. Bij de isolatie gaat het alleen om de isolatiematerialen.

 

De U-waarde HR++ glas (punt 7) wordt onder andere bepaald door de dikte van de glaslagen, de dikte van de spouwtussen de glaslagen, het soort gas van de vulling en de al of niet aanwezige coating van het glas. Indien de plaatsing van HR++ of triple glas vereist dat er ook nieuwe kozijnen worden geplaatst, vallen deze kosten ook onder de subsidieregeling.

 

De onrendabele top (punt 10) betreft het uit een bespaarplan blijkende negatieve verschil tussen de kosten van de te treffen maatregelen/acties en de uitgerekende besparing hiervan op de woonlasten van de particuliere woningeigenaar in de wijk Maarsveld. Een aanvullende voorwaarde voor het betalen van de onrendabele top is dat de verduurzamingsvoorzieningen worden gefinancierd op basis van een sociaal krediet (in andere gevallen is immers sprake van alternatieve financieringsmogelijkheden en/of het accepteren van een langere terugverdientijd). De betaling is feitelijk een verrekening met de aanneemsom van de uitvoerder Oftewel, op de factuur wordt de uitkering van het onrendabele top bedrag in mindering gebracht zodat de door de aanvrager te betalen investering lager uitvalt. Hierdoor wordt de beoogde besparing op de woonlasten gegarandeerd.

 

Bijlage 2 Gebiedsgrenzen plangebied Maarsveld