Z-21-093485 - Gemeente Stadskanaal – Ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) “Landelijk gebied, Tangerveldweg 18’ in Alteveer

Publicatiedatum:
woensdag 31 mei 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocumentZ-21-093485 - Gemeente Stadskanaal – Ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) “Landelijk gebied, Tangerveldweg 18’ in Alteveer

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat zij voornemens is, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), een omgevingsvergunning te verlenen Tevens maakt het bekend dat de gemeenteraad van de gemeente Stadskanaal op 22 mei 2023 heeft ingestemd met een ontwerp verklaring van geen bedenkingen (VVGB) en dat de ontwerp VVGB samen met het ontwerpbesluit en de bijhorende stukken voor zes weken voor een ieder ter inzage wordt gelegd. Het plangebied omvat het perceel gelegen aan de Tangerveldweg 18 in Alteveer. De vergunning heeft als IMRO-identificatienummer NL.IMRO.0037.OV2105-on01.

Wat is de aanleiding?

De omgevingsvergunning wordt verleend voor het afwijken van de agrarische bestemming ten behoeve van het gebruik als hovenierbedrijf, het vergroten van de bedrijfswoning en het realiseren van een bedrijfsgebouw.

Waar kunt u het ontwerpbesluit inzien?

U kunt vanaf 1 juni 2023 tot en met 12 juli 2023 het ontwerpbesluit met de bijbehorende bestanden en de ontwerp klaring van geen bedenkingen in digitale vorm raadplegen en verkrijgen op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0037.OV2105-on01) en op www.stadskanaal.nl/bekendmakingen. Tevens ligt het ontwerpbesluit met de bijbehorend stukken en de ontwerp verklaringen van geen bedenkingen op werkdagen digitaal ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Stadskanaal. Kijk voor de actuele openingstijden op www.stadskanaal.nl.

U wilt reageren?

Tijdens de terinzagelegging kan iedereen een schriftelijke of mondelinge zienswijze geven over dit ontwerpbesluit. Een schriftelijke zienswijze kunt u sturen ter attentie van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, Raadhuisplein 1, 9501 SZ Stadskanaal. Voor het geven van een mondelinge zienswijze vragen wij u om minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken bij de gemeente.

U wilt nadere informatie?

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer M. de Heer via het nummer 0599 631 631.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.