Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2017

Publicatiedatum:
maandag 27 maart 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Gemeente Stadskanaal: Wijzigingsbesluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2017 (Z-23-112266/D/23/273372)

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

gelet op artikel 14 van de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2017;

 

gezien het besluit van het college van burgemeester en wethouders van 14 maart 2023 tot vaststelling van tarieven voor OH, OZ en het combinatietarief OH/OZ voor de zorg in natura per 1 maart 2023;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de navolgende wijziging van de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2017:

 

Artikel I Wijziging Nadere regels

 

In Bijlage 3: Tarieven Wmo

  • bij Ondersteuning huishouden het PGB-tarief te wijzigen in € 33,32;

  • bij Ondersteuning zelfredzaamheid Plus (OZ plus) het PGB-tarief te wijzigen in € 34,74;

  • bij het combinatietarief OZ/OH plus het PGB-tarief te wijzigen in € 33,75;

 

Artikel II Inwerkingtreding

 

Dit besluit treedt in werking één dag na bekendmaking, met terugwerkende kracht naar 1 maart 2023.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 maart 2023.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden de heer K. Sloots

secretaris burgemeester