Gemeente Stadskanaal, voornemen eigendomsoverdracht grond, vanwege grenscorrectie

Publicatiedatum:
vrijdag 17 maart 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
overige overheidsinformatieGemeente Stadskanaal, voornemen eigendomsoverdracht grond, vanwege grenscorrectie

Kenmerk: Z-22-104951.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend het voornemen te hebben tot eigendomsoverdracht van delen van het perceel, thans kadastraal bekend, gemeente Onstwedde, sectie C, nummer 9177.

 

De voortuinen/voorerven van de woningen Schoolkade 81 t/m 85, 9581HD Musselkanaal, liggen op het kadastrale perceel Onstwedde-C-9177 dat eigendom is van de gemeente Stadskanaal. Deze situatie bestaat al jarenlang, maar is ongewenst. Daarom wil de gemeente nu de kadastrale grens corrigeren en de desbetreffende grond aan de eigenaren van de genoemde woningen in eigendom overdragen.

In het straatbeeld verandert niets. Het is slechts een correctie in de registratie bij het Kadaster. De nieuwe kadastrale eigendomsgrens komt direct aan het bestaande voetpad te liggen.

 

De desbetreffende gronden zijn al jarenlang in gebruik en bezit van de eigenaren van Schoolkade 81 tot en met 85 in Musselkanaal. Daarom meent de gemeente dat deze eigenaren de enige serieuze gegadigden zijn voor het in eigendom verkrijgen van de grond. Om die reden ziet de gemeente af van het bieden van gelegenheid aan eventuele andere geïnteresseerden om mee te dingen naar de betreffende delen grond.

 

Belangstellende(n) voor koop

Iedere belangstellende die van mening is toch ook in aanmerking te komen voor de eigendomsoverdracht, van de desbetreffende grond, als hierboven bedoeld, dient hiertoe een schriftelijke en gemotiveerde reactie aan te leveren bij de gemeente Stadskanaal. Deze reactie moet uiterlijk binnen 20 dagen na de datum van deze bekendmaking zijn ontvangen door de gemeente. Deze reactie kan worden ingediend:

 

U kunt uw reactie ook persoonlijk afgeven in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, (9501SZ) Stadskanaal.

Kijk voor de openingstijden van het gemeentehuis op www.stadskanaal.nl

 

Vervolgprocedure

Wanneer zich geen andere belangstellende(n) meldt/melden bij de gemeente, zullen de gronden in eigendom worden overgedragen zoals hierboven staat aangegeven.

Wanneer zich wel tijdig één of meer andere belangstellenden hebben gemeld bij de gemeente, zal het college van burgemeester en wethouders aan de hand van de voornoemde criteria beoordelen of deze belangstellende(n) tevens als serieuze gegadigde is/zijn aan te merken. Wanneer dan blijkt dat er meer dan één serieuze gegadigde is voor deze grond wordt niet overgegaan tot eigendomsoverdracht van de grond zoals hier is voorgenomen en bekendgemaakt.

 

Indien gewenst kunt u voor verdere informatie hieromtrent contact opnemen met het Klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente Stadskanaal, per telefoon 0599 631 631 of per e-mail gemeente@stadskanaal.nl , vermeld u daarbij dan het zaaknummer: Z-22-104951.