Aanwijzingsbesluit Functionaris Gegevensbescherming

Publicatiedatum:
vrijdag 24 februari 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ander besluit van algemene strekkingAanwijzingsbesluit Functionaris Gegevensbescherming

De raad van de gemeente Stadskanaal;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 februari 2023 nr. Z-22-109100/D/22/269103;

 

gelet op de artikelen 37-39 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG;

 

alsmede gelet op titel 5.2 van de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb);

 

b e s l u i t :

 

aan te wijzen:

 

mevrouw A. Kramer als Functionaris Gegevensbescherming als bedoeld in de AVG en de aanwijzing te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Artikel 1. Definitie

Onder "Functionaris Gegevensbescherming" wordt in dit besluit verstaan: de medewerker die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG, de WPG en de Wsjg.

 

Artikel 2. Taken

De bestuursorganen zijn verantwoordelijk voor de bescherming van persoonsgegevens binnen de gemeente en de Functionaris Gegevensbescherming ziet hier op toe, adviseert en stuurt. De AVG geeft aan welke taken de FG (minimaal) heeft.

 

Artikel 3: Bevoegdheden

De Functionaris Gegevensbescherming heeft ter vervulling van de taken, de aan toezichthouders toekomende bevoegdheden overeenkomstig titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), voor zover die benodigd zijn voor de uitoefening van het toezicht.

 

Artikel 4: Onafhankelijkheid

Vanuit een onafhankelijke positie houdt de Functionaris Gegevensbescherming intern toezicht op de manier waarop door de gemeente wordt omgegaan met persoonsgegevens en ontvangt daarbij geen instructies vanuit de gemeente en verwerkers. De Functionaris Gegevensbescherming rapporteert zelfstandig en onafhankelijk aan de verantwoordelijke en ondervindt geen nadeel van de uitoefening van zijn/haar taak. Er worden de Functionaris Gegevensbescherming voldoende middelen ter beschikking gesteld om de taken goed te vervullen.

 

Artikel 5: Belangenconflicten

Bij combinatie van de functie van Functionaris Gegevensbescherming met andere taken worden belangenconflicten vermeden.

 

Artikel 6: Inwerkingtreding

  • 1.

    Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de bekendmaking ervan.

  • 2.

    Dit besluit werkt terug tot en met 1 november 2022.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 20 februari 2023.

De raad

H.R. Kastermans

Plv. raadsgriffier