Z-22-106846 - Gemeente Stadskanaal – (gedeeltelijk) intrekken omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het afleveren van LPG aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, Luringstraat 40 in Onstwedde

Publicatiedatum:
vrijdag 10 februari 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningZ-22-106846 - Gemeente Stadskanaal – (gedeeltelijk) intrekken omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het afleveren van LPG aan motorvoertuigen voor het wegverkeer, Luringstraat 40 in Onstwedde

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), op 24 januari 2023 de volgende omgevingsvergunning is verleend:

- Luringstraat 40 in Onstwedde, het afleveren van LPG aan motorvoertuigen voor het wegverkeer.

De vergunning heeft betrekking op de volgende in de Wabo genoemde activiteiten:

Het wijzigen en in werking hebben van een tankstation voor het afleveren van vloeibare motorbrandstoffen en LPG aan motorvoertuigen voor het wegverkeer.

Wat is de aanleiding?

Het deel van de vergunning betreffende het afleveren van LPG aan motorvoertuigen voor het wegverkeer en het in werking hebben van een herstelinrichting, op verzoek van de aanvrager in te trekken.

Tijdens de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage lag, zijn geen zienswijzen ingebracht. Het definitieve besluit wijkt dan ook niet af van het ontwerpbesluit.

U wilt het besluit inzien?

Het besluit met de bijbehorende stukken liggen vanaf 13 februari 2023 tot en met 27 maart 2023 op werkdagen ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Stadskanaal. Kijk voor de actuele openingstijden op www.stadskanaal.nl.

Wilt u beroep intellen?

Tegen deze beschikking kan beroep worden ingesteld door:

 • 1.

  belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerpbeschikking;

 • 2.

  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

 • 3.

  de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen ten aanzien van de ontwerpbeschikking.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Noord Nederland, locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend, ondertekend zijn en ten minste bevatten:

 • 1.

  naam en adres van de indiener;

 • 2.

  dagtekening;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het beroep gericht is;

 • 4.

  de gronden van het beroep.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de genoemde rechtbank via https://mijn.rechtspraak.nl/keuze. Daarvoor moet u wel beschikking over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden (griffierecht).

U wilt een voorlopige voorziening treffen?

Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via https://mijn.rechtspraak.nl/keuze. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e-mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.