Gemeente Stadskanaal, voornemen verkoop van grond (groenstrook)

Publicatiedatum:
donderdag 9 februari 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
overige overheidsinformatieGemeente Stadskanaal, voornemen verkoop van grond (groenstrook)

Kenmerk: Z-22-111054

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend het voornemen te hebben over te gaan tot verkoop van een stuk grond, een zogenaamde ‘groenstrook’, aan de eigenaar van het direct aangrenzende perceel. Het gaat om een gedeelte van het perceel, nu kadastraal bekend:

 

 • -

  gemeente Onstwedde, sectie O, nummer 3229, ter grootte van ongeveer 90 m2 en plaatselijk bekend direct grenzend aan de perceelsgrens, aan de zuidzijde, van Musselweg 55 in Mussel;

 

De gemeente is van mening dat de beoogde koper, zijnde de eigenaar van het direct aangrenzende perceel, de enige serieuze gegadigde is, omdat:

 • -

  er geen percelen van een andere eigenaren direct grenzen aan het te verkopen stuk grond;

 • -

  de grond wordt toegevoegd aan de bestaande tuin en of het bestaande erf van de eigenaar van het aangrenzende perceel.

Om die reden ziet de gemeente af van het bieden van gelegenheid aan andere geïnteresseerden om mee te dingen naar de betreffende stukken grond.

 

Belangstellende(n) voor koop

Iedere belangstellende die van mening is ook serieuze gegadigde te zijn voor aankoop van het bovengenoemde stuk grond dient hiervoor een schriftelijke en gemotiveerde – door het noemen van de reden(en) waarom – reactie aan te leveren. Deze reactie moet uiterlijk binnen 20 dagen na de datum van bekendmaking van dit voornemen door de gemeente zijn ontvangen.

U kunt uw reactie sturen:

 • -

  per e-mail, naar gemeente@stadskanaal.nl

 • -

  per post, naar Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal

Vermeld in uw reactie het desbetreffende zaaknummer: Z-22-111054.

 

Vervolgprocedure

Wanneer de gemeente geen tijdige reactie(s) heeft ontvangen, wordt besloten tot de verkoop van de stukken grond zoals voorgenomen en bekendgemaakt.

Wanneer zich wel tijdig andere belangstellenden hebben gemeld bij de gemeente, zal het college van burgemeester en wethouders aan de hand van de voornoemde criteria beoordelen of een belangstellende ook als serieuze gegadigde is aan te merken. Wanneer dan blijkt dat er meer dan één serieuze gegadigde is voor een stuk grond (groenstrook) wordt niet overgegaan tot verkoop van deze grond zoals hier is voorgenomen en bekendgemaakt.