Beleidsregels Noodfonds Armoede gemeente Stadskanaal 2023

Publicatiedatum:
donderdag 2 februari 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
beleidsregelBeleidsregels Noodfonds Armoede gemeente Stadskanaal 2023

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

gelet op:

 • het minimabeleid van de gemeente Stadskanaal;

 • de fors gestegen kosten van levensonderhoud en energie in 2022;

 

overwegende dat:

 • burgemeester en wethouders het wenselijk vinden om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige tegemoetkoming vanuit het Noodfonds 2023;

 • het daarom wenselijk is voor dit doel beleidsregels vast te stellen;

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen de Beleidsregels Noodfonds Armoede gemeente Stadskanaal 2023.

 

 

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  huishouden: een persoon of familie die alleen of gezamenlijk in een huis wonen en gas en licht betalen aan een energieleverancier;

 • 2.

  vermogen:

  • a.

   een spaarrekening van minder dan € 7.605,- (alleenstaande);

  • b.

   een spaarrekening van minder dan € 15.210,- (alleenstaande ouder of gehuwden);

 • 3.

  oplosbare schulden: schulden die veroorzaakt zijn door de huidige hoge energielasten, waardoor er een noodsituatie kan ontstaan. De schulden die een huishouden heeft moeten zijn gerelateerd aan de hoge energielasten, waardoor bij de betaling achterstanden zijn ontstaan;

 • 4.

  bijstandsnorm: de norm zoals bedoeld in de Participatiewet.

 

Artikel 2 Doelgroep

 • 1.

  Voor een eenmalige bijdrage uit het Noodfonds armoede gemeente Stadskanaal 2023 komen huishoudens in aanmerking die als gevolg van de hoge energieprijzen acute betalingsachterstanden/schulden hebben in de categorieën: huur/hypotheek, water, gas, elektra of zorgverzekering, die tot een noodsituatie kunnen leiden.

 • 2.

  Van een noodsituatie, zoals gesteld in het eerste lid is sprake als een inwoner uit huis dreigt te worden geplaatst of waarbij sprake is van bedreigende schuld in één of meer van de in het eerste lid genoemde categorieën.

 

Artikel 3 bevoegdheid

 • 1.

  Burgemeester van wethouders kunnen op aanvraag een eenmalige bijdrage uit het Noodfonds aan het huishouden verstrekken, indien is vastgesteld dat er sprake is van acute betalingsachterstanden/schulden, zoals omschreven in artikel 2, tweede lid.

 • 2.

  De aanvraag wordt (mede) beoordeeld op basis van de voorwaarden, zoals opgenomen in artikelen 4 en 5 van deze beleidsregels.

 

Artikel 4 Voorwaarden

Een eenmalige bijdrage uit het Noodfonds kan uitsluitend worden verstrekt als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

 • 1.

  het huishouden een inkomen heeft boven de 120% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm, waarbij voor een inwonende persoon ouder dan 27 jaar een bijtelling plaatsvindt van € 340,00 en waarbij rekening wordt gehouden met een besteedbaar inkomen volgens de NIBUD normering op het moment van aanvragen.

 • 2.

  het maximaal beschikbaar te stellen bedrag is € 1.200,00;

 • 3.

  om in aanmerking te komen moet er sprake van oplosbare schulden die veroorzaakt zijn door de huidige hoge energielasten;

 • 4.

  het vermogen niet toereikend is om de schulden op te lossen;

 • 5.

  het probleem niet verwijtbaar is.

 

Artikel 5 Aanvullend voorwaarden

 • 1.

  Het huishouden met een hoge schuldenlast wordt verwezen naar een ander traject, mits zij daar zelf nog geen maatregelen in hebben genomen. Dit is een traject in het kader van de schuldhulpverlening of bewindvoering, waarbij het huishouden wordt ondersteund om de schuldenlast op te lossen.

 • 2.

  Het huishouden kan worden gevraagd deel te nemen aan een begeleidingstraject.

 • 3.

  Het huishouden kan worden doorverwezen naar een energiecoach die in de mogelijkheden om duurzaam energielasten te kunnen besparen kan adviseren.

 • 4.

  Het huishouden kan worden verwezen naar een maatjes traject ter ondersteuning van de huishoudelijke begroting.

 • 5.

  Het maximaal beschikbaar te stellen bedrag wordt bepaald in gezamenlijk overleg met het huishouden. In een persoonlijk gesprek wordt de financiële situatie doorgenomen.

 • 6.

  De betalingsachterstand/rekening wordt:

  • a.

   vanuit het Noodfonds armoede gemeente Stadskanaal 2023 rechtstreeks in één keer betaald aan desbetreffende instantie/schuldeiser of

  • b.

   vanuit het Noodfonds armoede gemeente Stadskanaal 2023 als periodieke betaling per maand betaald, waardoor de energierekening of, de door de hoge energierekening veroorzaakte achterstand op een ander vlak, kan worden voldaan.

 • 7.

  Burgemeester en wethouders beslissen welke keuze wordt gemaakt, zoals benoemd in het voorgaande lid van dit artikel.

 • 8.

  De aanvraag wordt altijd geïndividualiseerd (maatwerk).

 

Artikel 6 Procedure

De procedure wordt als volgt bepaald:

 • a.

  er kan alleen worden aangevraagd middels het vastgestelde aanvraagformulier;

 • b.

  de aanvraag wordt ingediend bij het college van burgemeester en wethouders;

 • c.

  alleen volledig ingevulde en ondertekende aanvragen worden in behandeling genomen;

 • d.

  aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

 

Artikel 7 Vangnet

Het Noodfonds is een vangnetregeling. Dat betekent dat, indien ter afwending van de noodsituatie, zoals omschreven in artikel 1 van deze beleidsregels, een beroep gedaan kan worden op een andere landelijke regeling of een landelijk Noodfonds, de aanvrager hierop eerst een beroep moet doen.

 

Artikel 8 Hardheidsclausule

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het college van burgemeester en wethouders.

 

Artikel 9 Overige bepalingen

 • 1.

  Deze regeling kan worden aangehaald als Beleidsregel noodfonds armoede Stadskanaal 2023.

 • 2.

  Deze regeling treedt in werking een dag na bekendmaking en werkt terug naar 1 februari 2023.

 • 3.

  Het Noodfonds Armoede gemeente Stadskanaal 2023 heeft een looptijd tot en met 30 juni 2023 of indien het budgetplafond van € 500.000,- is bereikt.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 31 januari 2023

Het college van Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden de heer K. Sloots

secretaris burgemeester