Z-22-103197 - Gemeente Stadskanaal – Ontwerpbestemmingsplan ‘Chw-bestemmingsplan Stadskanaal’

Publicatiedatum:
woensdag 11 januari 2023
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocumentZ-22-103197 - Gemeente Stadskanaal – Ontwerpbestemmingsplan ‘Chw-bestemmingsplan Stadskanaal’

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat zij voornemens is, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, en op grond van de Crisis- en herstelwet, het bestemmingsplan met verbrede reikwijdte ’Chw-bestemmingsplan Stadskanaal’ vast te stellen. Daartoe maakt ze bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ’Chw-bestemmingsplan Stadskanaal’ met bijbehorende MER en aanvulling op het MER gedurende een termijn van zes weken voor eenieder ter inzage ligt. Het plangebied omvat het hele grondgebied van de gemeente Stadskanaal. Het bestemmingsplan heeft als IMRO-identificatienummer NL.IMRO.0037.CHW2207-on01.

Wat is de aanleiding?

Aanleiding voor het bestemmingsplan is dat we de bestaande bestemmingsplannen actualiseren. We leggen de bestaande legale planologische situatie vast en nemen slechts beperkt nieuw beleid op in het plan. Alle verschillende bestemmingsplannen voegen we samen in één nieuw bestemmingsplan. We hebben daarbij als proef het plan volgens de eisen van de aanstaande Omgevingswet opgesteld. Dit is mogelijk omdat het bestemmingsplan is aangewezen als bestemmingsplan als bedoeld in de Crisis- en herstelwet.

MER

Door de inhoud en omvang van het vast te stellen omgevingsplan is het noodzakelijk dat een milieueffectrapport, kortweg MER, opgesteld wordt. Het is mogelijk dat het plan nadelige effecten op de natuur kan veroorzaken. Daarom geeft de Wet milieubeheer aan dat het verplicht is te onderzoeken:

1. Wat de effecten voor de natuur kunnen zijn.

2. Hoe deze effecten voorkomen kunnen worden.

3. Of er alternatieve scenario's voor het omgevingsplan zijn die ervoor zorgen dat er geen of minder negatieve effecten optreden.

Dit alles is onderzocht en verwoord in het milieueffectrapport (MER). Een van de belangrijkste onderdelen in het onderzoek is dat er middels een passende beoordeling bekeken is wat de stikstofdepositie is dat door het plan kan worden veroorzaakt, zowel door verkeer, industrie als door veehouderijen. De commissie m.e.r. heeft advies gegeven over het MER. Dit is aanleiding geweest om een aanvulling op het MER te maken. Deze aanvulling zorgt niet voor een wijziging van het ontwerp bestemmingsplan, maar geeft vooral een verdieping van het onderzoek.

Waar kunt u het ontwerp inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan met de bijbehorende stukken zoals het MER liggen vanaf 12 januari 2023 tot en met 23 februari 2023 ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Stadskanaal. U kunt het ontwerp raadplegen via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0037.CHW2207-on01). Deze website kunt u ook bekijken in het gemeentehuis. Kijk voor de actuele openingstijden op www.stadskanaal.nl/contact.

U wilt reageren?

U kunt tot en met 23 februari 2023 reageren op het ontwerp plan door uw zienswijze kenbaar te maken. Dit kunt u schriftelijk doen door een brief te sturen naar de gemeenteraad, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. Dit kan ook per e-mail via gemeente@stadskanaal.nl. U kunt ook bij een van onze medewerkers mondeling een zienswijze indienen. Hiervoor dient u minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging, dat is 16 februari 2023, te bellen om een afspraak te maken via telefoonnummer 0599 631 631.

Informatie tijdens inloopmomenten

Wij organiseren tijdens het ter inzage liggen van de stukken drie informerende inloopmomenten. Dan kunt u zonder afspraak het ontwerp plan inzien en eventuele vragen stellen aan onze medewerkers. Ook kunt u ter plekke een zienswijze indienen. Hieronder vindt u meer informatie over deze momenten.

Datum, 16-20 uur

Locatie

Adres

Woensdag 18 januari 2023

Stadskanaal, Gemeentehuis

Raadhuisplein 1, Stadskanaal

Donderdag 19 januari 2023

Mussel, Café Summertime

Musselweg 41, Mussel

Woensdag 25 januari 2023

Onstwedde, D’ekkelkaamp

Kerklaan 7, Onstwedde

U wilt meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer M. de Heer, telefoonnummer 0599 631 631. Ook kunt u via dit nummer een afspraak maken om uw vraag te bespreken.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u ons bellen. Wij zijn telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.