Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2023

Publicatiedatum:
vrijdag 23 december 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2023

De raad van de gemeente Stadskanaal;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2022, nr. Z-22-108514/D/22/266960;

 

gelet op artikel 229 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2023.

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

markten : de wekelijkse markten, die in deze gemeente worden gehouden;

meter : een strekkende meter (markt Musselkanaal) of een vierkante meter (markt Stadskanaal);

standwerker : marktkoopman, die op een bijzondere manier de markthandel uitoefent en slechts incidenteel de markt bezoekt.

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "marktgeld" wordt een recht geheven voor het innemen van een standplaats op één van de markten in deze gemeente.

 

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is degene, die een in artikel 2 bedoelde standplaats inneemt.

 

Artikel 4 Maatstaf van heffing

 • 1.

  Als maatstaf van heffing geldt voor de markt in Stadskanaal de oppervlakte van de standplaats, uitgedrukt in vierkante meters. Een gedeelte van een vierkante meter wordt naar boven afgerond op een hele vierkante meter.

 • 2.

  Als maatstaf van heffing geldt voor de markt in Musselkanaal de frontbreedte van de standplaats, uitgedrukt in meters. Een gedeelte van een meter wordt naar boven afgerond op een hele meter.

 

Artikel 5 Tarieven

 • 1.

  Het recht bedraagt per dag of gedeelte daarvan voor handelaren en standwerkers op de markt in Stadskanaal € 0,79 per vierkante meter.

 • 2.

  Het recht bedraagt per halve dag of gedeelte daarvan voor handelaren en standwerkers op de markt in Musselkanaal € 2,53 per meter.

 

Artikel 6 Belastingtijdvak

Het belastingtijdvak valt samen met een kalenderkwartaal.

 

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en bepalingen omtrent aanvang en einde van de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak

 • 1.

  De belastingschuld ontstaat bij de aanvang van het belastingtijdvak of, indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt, of de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak uitbreidt, is het recht respectievelijk het hogere recht door de uitbreiding van de belastingplicht, verschuldigd voor zoveel dertiende gedeelten van het voor dat tijdvak verschuldigde recht als er in dat belastingtijdvak, na het tijdstip van de aanvang van de belastingplicht, respectievelijk de uitbreiding van de belastingplicht, nog marktdagen in dat belastingtijdvak overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, of de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak vermindert, kan aanspraak op ontheffing worden gemaakt over zoveel dertiende gedeelten van het voor dat tijdvak verschuldigde recht als er in dat belastingtijdvak, na het tijdstip van de beëindiging van de belastingplicht, respectievelijk de vermindering van de belastingplicht, nog marktdagen in dat belastingtijdvak overblijven.

 

Artikel 8 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving.

 

Artikel 9 Tijdstip van betaling

 • 1.

  Het recht voor een handelaar, geen standwerker zijnde, moet over een kalenderkwartaal vooruitbetaald worden binnen twee weken na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  Het recht voor een standwerker moet betaald worden op het moment van uitreiking van de schriftelijke kennisgeving.

 

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening marktgeld Stadskanaal 2022" van 13 december 2021 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich vóór die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2023.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening marktgeld Stadskanaal 2023".

   

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 december 2022.

De raad

mevrouw C.A.M. Bodewes

plv. raadsgriffier