Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2017

Publicatiedatum:
vrijdag 23 december 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Gemeente Stadskanaal: Wijzigingsbesluit Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2017 (Z-22-109118/D/22/267550)

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

gelet op de wens om de tarifering voor het Beschermd wonen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 actueel te houden;

 

gelet op de nieuwe ZIN en PGB tarieven als gevolg van de nieuwe inkoop Beschermd Wonen 2023 – 2025 en de daarbij gehanteerde indexering;

 

gelet op de motie motie Hijink/Bikker tot aanpassing van de salarissen van personeel werkzaam voor aanbieders van beschermd wonen;

 

mede gelet op het feit dat deze motie leidt tot een verhoging van het loongebonden component van 1.13% van het tarief die nu ook wordt aangepast voor de PGB aanbieders;

 

gelet op de nieuwe kwaliteitseisen BW in kader inkoop 2023 – 2025 dit eveneens van toepassing verklaren voor PGB middels het toevoegen van lid 2 en 3 aan art. 18.

 

b e s l u i t :

 

de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2017 als volgt te wijzigen:

 

Artikel 18 Opvang en beschermd wonen

 • 1.

  Opvang en beschermd wonen kan worden verstrekt als:

  • a.

   cliënt zich niet kan handhaven in de samenleving als gevolg van psychische of psychosociale problemen;

  • b.

   cliënt de thuissituatie, al dan niet in verband met risico's voor veiligheid, heeft verlaten;

  • c.

   cliënt niet beschikt over alternatieven die de noodzaak voor opvang en beschermd wonen kunnen opheffen;

  • d.

   voor zover cliënt deze problemen niet op eigen kracht, met gebruikelijke hulp, met mantelzorg of met behulp van andere personen uit zijn sociale netwerk, dan wel met gebruikmaking van algemene voorzieningen kan verminderen of wegnemen;

  • e.

   de voorziening een passende bijdrage levert in de behoefte aan beschermd wonen of opvang en aan het realiseren van een situatie waarin cliënt in staat wordt gesteld zich zo snel mogelijk weer op eigen kracht te handhaven in de samenleving.

 • 2.

  In geval van mandatering wordt deze voorziening verstrekt overeenkomstig de Verordening maatschappelijke ondersteuning Stadskanaal 2015, het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, de regels omtrent het PGB in relatie tot beschermd wonen, de regels voor bijdrage in de kosten van beschermd wonen en de beleidsregels van de mandataris.

 • 3.

  Vanaf 1 januari 2023 is het kwaliteitskader Beschermd Wonen geldend voor PGB zorgaanbieders. Het kwaliteitskader Beschermd Wonen legt vast wat er nodig is om binnen de doelstellingen van de Wmo de ondersteuning van de cliënten binnen Beschermd Wonen veilig en effectief te organiseren.

 

 

Artikel 18a Vaststelling PGB voor beschermd wonen

 • 1.

  De hoogte van een PGB voor ondersteuning beschermd wonen door een opgeleide hulpverlener en opgeleide zelfstandig werkende hulpverlener (ZZP) (formeel) op het onderdeel:

  • a.

   verblijf accommodatie met toezicht op afroep of 24 uurs toezicht bedraagt maximaal 100% van het inkooptarief zorg in natura (ZIN) minus de wooncomponent, indien de zorg/ondersteuning wordt ingekocht bij een instelling die wat betreft aard en kwaliteit vergelijkbaar is met een gecontracteerde instelling. Als de zorg door een ZZP'er wordt ingekocht bedraagt het tarief maximaal 85% van het inkooptarief ZIN, na aftrek wooncomponent;

  • b.

   woonbegeleiding complex (intra- en extramuraal) bedraagt 100% van het inkooptarief ZIN per uur en ingeval van inkoop via ZZP'er maximaal 85% van het inkooptarief ZIN;

  • c.

   'Thuis Plus' voor de bandbreedte 1-3 uur, 4-6 uur en 7-10 uur per week bedraagt, indien de ondersteuning wordt ingekocht bij een instelling die wat betreft aard en kwaliteit vergelijkbaar is met een gecontracteerde instelling, 100% en ingeval van inkoop via ZZP'er maximaal 85% van het indkooptarief ZIN;

  • d.

   activering en participatie bedraagt 100% van het inkooptarief ZIN per dagdeel en er kan, indien noodzakelijk, een tarief voor vervoer worden gehanteerd van € 8,71 per dagdeel.

 • 2.

  De hoogte van een PGB voor ondersteuning beschermd wonen door een niet-opgeleide hulpverlener (informeel) is modulair samengesteld en opgebouwd uit de volgende onderdelen:

  • a.

   toezicht, waarvan het tarief wordt vastgesteld op basis van één wettelijk minimumuurloon per dag;

  • b.

   begeleiding/ ondersteuning, waarvan het tarief € 20,- per uur bedraagt, en

  • c.

   vakantie/ respijtzorg waarvan de hoogte gelijk is aan 8,33% van de voorgaande onderdelen en voor zover noodzakelijk.

 • 3.

  Dagbesteding kan in het kader van beschermd wonen niet informeel worden geleverd.

 • 4.

  Naast informele ondersteuning kan ook professionele formele ondersteuning worden ingekocht.

 

 

Artikel I Tabellen Beschermd Wonen

 

Tarieven PGB Beschermd Wonen

Productcode

Producten Beschermd Wonen

Eenheid

Maximale tarief PGB

Maximale tarief PGB ZZP

 

 

 

per 01-01-2023

per 01-01-2023

15P60

Verblijf accommodatie 24-uurs toezicht

etmaal

€ 130,50

€ 110,93

15P66

Verblijf accommodatie met toezicht op afroep

etmaal

€ 117,51

€ 99,88

15P62

Woonbegeleiding complex bij verblijf

uur

€ 73,24

€ 62,26

15P63

Activering en participatie

dagdeel

€ 36,59

€ 36,59

15P64

Vervoer Activering en Participatie bij verblijf

Stuks (retour)

€ 8,71

€ 8,71

15P65

Vervoer met rolstoel Activering en Participatie bij verblijf

Stuks (retour)

€ 22,64

€ 22,64

15P76

Thuis plus: bandbreedte 1 tot en met 3 uur per week

etmaal

€ 33,49

€ 28,46

15P77

Thuis plus: bandbreedte 4 tot en met 6 uur per week

etmaal

€ 63,10

€ 53,63

15P78

Thuis plus: bandbreedte 7 tot en met 10 uur per week

etmaal

€ 98,38

€ 83,63

15P72

Woonbegeleiding complex bij Thuis plus

uur

€ 79,17

€ 67,29

15P73

Activering en participatie (bij Thuis plus)

dagdeel

€ 36,59

€ 36,59

15P74

Vervoer Activering en Participatie bij Thuis plus

Stuks (retour)

€ 8,71

€ 8,71

15P75

Vervoer rolstoel Activering en Participatie Thuis Plus

Stuks (retour)

€ 22,64

€ 22,64

 

C

In Bijlage 3 wordt na de tabel 'Tarieven PGB Beschermd Wonen' een nieuwe tabel ingevoegd, luidende als volgt:

 

Tarieven ZIN Beschermd Wonen

Productcode

Zorg in Natura (ZIN)

Tarief per 1 januari 2023

15A60

Verblijf met 24-uurs toezicht

€ 162,42 per etmaal

15A61

Verblijf met toezicht nabij en op afroep (overbruggingscontract)

€ 150,76 per etmaal

15A66

Verblijf met toezicht nabij en op afroep

€ 149,42 per etmaal

15A62

Woonbegeleiding complex bij verblijf

€ 73,24 per uur

15A63

Activering en Participatie bij verblijf

€ 36,59 per dagdeel

15A64

Vervoer Activering en Participatie bij verblijf

€ 8,71 stuks (retour)

15A65

Vervoer rolstoel Activering en Participatie bij verblijf

€ 22,64 stuks (retour)

15A76

Arrangement Thuis Plus: bandbreedte 1 tot en met 3 uur per week

€ 33,49 per etmaal

15A77

Arrangement Thuis Plus: bandbreedte 4 tot en met 6 uur per week

€ 63,10 per etmaal

15A78

Arrangement Thuis Plus: bandbreedte 7 tot en met 10 uur per week

€ 98,38 per etmaal

15A72

Woonbegeleiding complex Thuis Plus

€ 79,17 per uur

15A73

Activering en Participatie Thuis Plus

€ 36,59 per uur

15A74

Vervoer Activering en Participatie Thuis Plus

€ 8,71 stuks (retour)

15A75

Vervoer rolstoel Activering en Participatie Thuis Plus

€ 22,64 stuks (retour)

 

 

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2023.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 december 2022.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

de heer K. Sloots

burgemeester