Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Stadskanaal 2023

Publicatiedatum:
vrijdag 23 december 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
beleidsregelBeleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Stadskanaal 2023

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal

gelet op:

 • titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • artikel 35 van de Participatiewet;

overwegende dat:

 • het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2023;

 • het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen op het Besluit socialezekerheidswetten Stadskanaal 2015.

 

b e s l u i t :

vast te stellen de Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Stadskanaal 2023.

 

 

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  wet: Participatiewet;

 • b.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 • c.

  inkomen: het totaal van het inkomen als bedoeld in de artikelen 32 en 33 van de Participatiewet.

 • d.

  peildatum: 1 januari 2023.

 

Artikel 2. Doelgroep eenmalige energietoeslag 2023

 • 1.

  De eenmalige energietoeslag 2023 van €800,- is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 • 2.

  Voor de toepassing van deze regeling wordt het vermogen niet in aanmerking genomen.

 • 3.

  Een huishouden (alleenstaande of gezin) heeft een laag inkomen op de peildatum 1-1-2023 waarbij het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120 % van de toepasselijke bijstandsnorm. Wanneer er sprake is van een laag inkomen op een latere datum, wordt de aanvraag geïndividualiseerd en bestaat de mogelijkheid dat aanvrager alsnog in aanmerking komt voor de energietoeslag.

 • 4.

  Tot een huishouden wordt niet gerekend de persoon die op de peildatum:

  • a.

   in een inrichting verblijft als bedoeld in artikel 1 aanhef en onderdeel f van de wet;

  • b.

   jonger is dan 21 jaar;

  • c.

   jonger is dan 27 jaar en aanspraak maakt op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000; of

  • d.

   is ingeschreven in de basisregistratie personen als ingezetene met enkel een briefadres.

 

Artikel 3. Ambtshalve toekenning/hoogte uitkering

 • 1.

  Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2, en:

  • a.

   algemene bijstand ontvangen, of

  • b.

   een uitkering ontvangen op grond van de IOAW en IOAZ; of

  • c.

   gebruik maken van:

   • I.

    het Sociaal Participatie Fonds;

   • II.

    de witgoedregeling;

   • III.

    de Individuele Inkomenstoeslag of

  • d.

   in 2022 Bijzondere Bijstand hebben ontvangen voor bewindvoeringskosten zonder draagkracht;

 • ontvangen de eenmalige energietoeslag 2023 ambtshalve in twee gedeelten:

  1ste deel: € 400,- uiterlijk april 2023;

  2de deel: € 400,- uiterlijk oktober 2023.

 • 2.

  De (ambtshalve) toekenning heeft geen betrekking op huishoudens die algemene bijstand ontvangen van de Sociale Verzekeringsbank op grond van artikel 47a van de wet.

 

Artikel 4. Aanvraag

 • 1.

  Huishoudens die niet in aanmerking komen voor een ambtshalve toekenning van de energietoeslag 2023 kunnen vanaf 1 januari 2023 een aanvraag indienen met gebruikmaking van het aanvraagformulier.

 • 2.

  De aanvraag voor de tegemoetkoming wordt digitaal ingediend. In afwijking van deze digitale aanvraag is een schriftelijke aanvraag mogelijk indien naar het oordeel van het college bijzondere omstandigheden in het individuele geval hiertoe aanleiding geven.

 • 3.

  Een aanvraag voor de eenmalige energietoeslag kan worden ingediend tot en met 31 december 2023.

 • 4.

  De eenmalige energietoeslag 2023 op aanvraag wordt eveneens uitbetaald in gelijke delen volgens het eerste lid van artikel 3.

 • 5.

  Voor zover de toekenningsdatum op een aanvraag na de tweede ontvangstdatum - zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid - ligt, zal de energietoeslag in één keer in de maand na de toekenning worden uitgekeerd.

 

Artikel 5. Hardheidsclausule

 • 1.

  Als de aanvrager niet in aanmerking komt voor de eenmalige energietoeslag 2023 kan het college, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog in aanmerking komt voor een eenmalige energietoeslag, indien dringende redenen hiertoe noodzaken.

 • 2.

  Er zijn situaties denkbaar waarbij de aanvrager op de peildatum weliswaar niet voldeed aan de voorwaarden voor de energietoeslag, maar de (enige) uitsluitingsgrond slechts van korte duur was. Bijvoorbeeld omdat de aanvrager niet in de Gemeente Stadskanaal woonde, of omdat de aanvrager op een later tijdstip wel voldoet aan de 120% normgrens.

 

Artikel 6. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze beleidsregels treden in werking met ingang van 1 januari 2023.

 • 2.

  Deze beleidsregels vervallen op 1 januari 2024.

 • 3.

  Ingediende aanvragen voor 31 december 2023, 24.00 uur, worden in behandeling genomen volgens de voorliggende beleidsregels.

 

Artikel 7. Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Stadskanaal 2023.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 december 2022

Het college van Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden de heer K. Sloots

secretaris burgemeester