Verordening op de heffing en invordering van liggelden in het “Spoordok” in Musselkanaal 2023

Publicatiedatum:
vrijdag 23 december 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Verordening op de heffing en invordering van liggelden in het “Spoordok” in Musselkanaal 2023

De raad van de gemeente Stadskanaal;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2022, nr. Z-22-108514/D/22/266960;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de

Verordening op de heffing en de invordering van liggelden en stagelden in het "Spoordok" in Musselkanaal 2023.

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  passagiersvaartuig: een vaartuig, dat uitsluitend of hoofdzakelijk gebruikt wordt voor het vervoer van personen, al dan niet tegen betaling;

 • b.

  pleziervaartuig: een vaartuig dat, beoordeeld naar zijn bouw en inrichting, bestemd is om te worden gebruikt voor het genoegen van de eigenaar of de gebruiker en de zijnen;

 • c.

  camper: een (bestel)auto, ingericht voor het vervoeren van twee of meer personen en geschikt voor kamperen c.q. buitenshuis verblijven met de mogelijkheid tot overnachten;

 • d.

  dag: een tijdvak van 24 achtereenvolgende uren, dat ’s morgens om 12.00 uur aanvangt;

 • e.

  winterseizoen: de periode van 1 november tot 15 maart.

 • f.

  zomerseizoen: de periode van 15 maart tot 1 november

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "liggeld" wordt een recht geheven voor het innemen van een ligplaats in de gemeentelijke jachthaven "Spoordok" in Musselkanaal.

Onder de naam "stageld" wordt een recht geheven voor het innemen van een staplaats in de gemeentelijke jachthaven "Spoordok" in Musselkanaal.

 

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de gebruiker van een passagiersvaartuig, pleziervaartuig of een ander vaartuig dat een ligplaats inneemt in het "Spoordok" in Musselkanaal, dan wel een gebruiker van een camper die een staplaats inneemt op de camperplaats in het "Spoordok" in Musselkanaal.

Wie gebruiker is, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

 

Artikel 4 Maatstaf van heffing

Als maatstaf van heffing geldt het aantal dagen gedurende welke de ligplaats dan wel de staplaats wordt ingenomen en waarbij een gedeelte van een dag voor een hele dag wordt aangerekend of het hele seizoen gedurende welke er een ligplaats wordt ingenomen.

 

Artikel 5 Tarief

Het recht, als bedoeld in artikel 2, bedraagt:

 • a.

  voor een ligplaats gedurende het zomerseizoen €1,40 per meter per dag of €45,00 per meter per seizoen met een minimum van €10,00 per dag of €350,00 per zomerseizoen;

 • b.

  voor een staplaats € 15,35 per dag;

 • c.

  voor een ligplaats gedurende het winterseizoen € 105,00 per vaartuig.

 

Artikel 6 Wijze van heffing

Het recht wordt geheven door middel van een gedagtekende, schriftelijke kennisgeving waarin het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

 

Artikel 7 Tijdstip van betaling

Het recht moet worden betaald op het moment van uitreiking van de schriftelijke kennisgeving.

 

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van liggeld en stageld wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Lig- en stageldverordening Spoordok Musselkanaal 2021" van 13 december 2021 wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2023.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als: "Lig- en stageldverordening Spoordok Musselkanaal 2023".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 19 december 2022.

De raad

mevrouw C.A.M. Bodewes

plv. raadsgriffier