Subsidieregeling Jeugd en Educatie Stadskanaal 2018

Publicatiedatum:
vrijdag 23 december 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Gemeente Stadskanaal: Vaststellen subsidieplafond 2023 Jeugd en Educatie (Z-22-108744/D/22/265263)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

Gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018;

 

Gelet op de bijlage van de Subsidieregeling Jeugd en Educatie Stadskanaal 2018;

 

Gelet op de vaststelling van de programmabegroting 2023 door de gemeenteraad;

 

Gelet op de verplichting van het college om de subsidieplafonds voor 2023 opnieuw vast te stellen;

 

 

B e s l u i t :

 

 

Onderdeel I

De bijlage van de Subsidieregeling Jeugd en Educatie Stadskanaal 2018 te wijzigen, zodat deze komt te luiden:

 

Subsidieplafond 2023 Jeugd en Educatie

 

Op basis van de begroting 2023 bedraagt het subsidieplafond voor Jeugd en Educatie

€ 1.047.200,-.

 

Subsidieverdeling 2023 Jeugd en Educatie

 

Subsidieverdeling VVE-Thuis

€ 21.700,-

Per VVE-Thuisgroep is een subsidie van maximaal € 820,- beschikbaar. Indien het totaal van de subsidieaanvragen het subsidieplafond overschrijdt, bepaalt de volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen, die aan alle voorwaarden voldoen de toekenning van de subsidie binnen het subsidieplafond.

€ 21.700,-

 

 

Subsidieverdeling Lokaal onderwijsbeleid algemeen

€ 3.900,-

Groninger Studiefonds

€ 3.900,-

 

 

Subsidieverdeling Voorschoolse educatie, incl. Voorleestrajecten

€ 1.021.600,-

 

Subsidieverzoeken worden op volgorde van aanvraag en binnenkomst afgehandeld.

 

Onderdeel II

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2023.

 

Aldus besloten in de vergadering van 29 november 2022.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

de heer K. Sloots

burgemeester