Z-21-094729- Gemeente Stadskanaal: Vastgesteld bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Wildeplaats 1’ te Stadskanaal

Publicatiedatum:
woensdag 21 december 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocumentZ-21-094729- Gemeente Stadskanaal: Vastgesteld bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Wildeplaats 1’ te Stadskanaal

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maken bekend dat de gemeenteraad, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, op 19 december 2022 het bestemmingsplan “Landelijk gebied, Wildeplaats 1” heeft vastgesteld. Het plangebied omvat de percelen kadastraal bekend Gemeente Onstwedde, sectie U, de perceelnummers 898 en 901 en Gemeente Wildervank, sectie E, de perceelnummers 5557 en 5560 plaatselijk bekend, Wildeplaats 1 in Stadskanaal. Het bestemmingsplan heeft als IMRO-identificatienummer NL.IMRO.0037.BP2206-vs01.

Wat is de aanleiding van het bestemmingsplan?

Het plan voorziet in de uitbreiding van het bestaande transformatorstation op het zonnepark aan de Van Boekerenweg te Stadskanaal. Het adres van het transformatorstation is Wildeplaats 1 te Stadskanaal. Door de uitbreiding van het trafostation kunnen ook andere zonneparken aangesloten worden op het electriciteitsnetwerk. Voor de uitbreiding is een bestemmingsplan nodig. Voor deze procedure is de coördinatieregeling toegepast, waarmee de gelijktijdig met de procedure voor het bestemmingsplan de procedure voor een omgevingsvergunning is doorlopen en eenzelfde beroepsprocedure kennen. De omgevingsvergunning wordt gelijktijdig bekendgemaakt met als IMRO-identificatienummer NL.IMRO.0037.OV2206-vs01.

Waar kunt u het bestemmingsplan inzien?

Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf 22 december 2022 tot en met 1 februari 2023 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Stadskanaal. Ook kunt u het vastgestelde bestemmingsplan raadplegen en verkrijgen op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0037.BP2206-vs01) en op www.stadskanaal.nl/Bekendmakingen.

U wilt beroep instellen?

Gedurende de bovengenoemde termijn van 6 weken kan door een ieder beroep worden ingesteld. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Beroep kan worden ingesteld binnen zes weken vanaf de dag dat het besluit ter inzage is gelegd.

U wilt een voorlopige voorziening treffen?

Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening voor zowel het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken als het besluit hogere grenswaarde geluid in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via www.rechtspraak.nl/Bestuursrecht Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Dit levert een schorsende werking van het betreffende besluit op.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.