Z-22-102381 - Gemeente Stadskanaal: vastgesteld wijzigingsplan “Landelijk gebied, Veenhuizen 18 A“ te Onstwedde

Publicatiedatum:
woensdag 21 december 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocumentZ-22-102381 - Gemeente Stadskanaal: vastgesteld wijzigingsplan “Landelijk gebied, Veenhuizen 18 A“ te Onstwedde

Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat zij op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) op 13 december het wijzigingsplan ”Landelijk gebied, Veenhuizen 18 A” te Onstwedde hebben vastgesteld. Het plangebied omvat de locatie Veenhuizen18A-19 te Onstwedde. Het wijzigingsplan heeft als heeft als IMRO-identificatienummer NL.IMRO.0037.WZ1606-vs01.

Wat is de aanleiding?

De gemeente Stadskanaal heeft een aanvraag ontvangen voor de uitbreiding van het bedrijf op de locatie Veenhuizen 18 A te Onstwedde. Het betreft een uitbreiding met een derde stal voor het houden van pluimvee in combinatie met aanpassingen van de twee bestaande stallen voor een beter leven keurmerk. De aangevraagde uitbreiding is in strijd met het vigerende bestemmingsplan Landelijk Gebied. Het bestemmingsplan voorziet niet in een uitbreiding van het bedrijfsvloeroppervlak. Daarnaast wordt de derde stal gedeeltelijk buiten het bouwvlak geplaatst. De initiatiefnemer heeft daarom een aanvraag ingediend om af te kunnen wijken van het bestemmingsplan.

Voor deze procedure is de coördinatieregeling toegepast, waarmee de gelijktijdig met de procedure voor het wijzigingsplan de procedure voor een omgevingsvergunning is doorlopen en eenzelfde beroepsprocedure kennen. De omgevingsvergunning wordt gelijktijdig bekendgemaakt met als IMRO-identificatienummer NL.IMRO.0037.OV1606-vs01.

Waar kunt u het wijzigingsplan inzien?Het vastgestelde wijzigingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf 22 december 2022 tot en met 1 februari 2023 voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Stadskanaal. Ook kunt u het vastgestelde wijzigingsplan raadplegen en verkrijgen op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0037.WZ1606-vs01) en op www.stadskanaal.nl/Bekendmakingen.

U wilt beroep instellen?

Gedurende de bovengenoemde termijn van 6 weken kan door een ieder beroep worden ingesteld. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Beroep kan worden ingesteld binnen zes weken vanaf de dag dat het besluit ter inzage is gelegd.

U wilt een voorlopige voorziening treffen?

Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening voor zowel het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken als het besluit hogere grenswaarde geluid in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via www.rechtspraak.nl/Bestuursrecht. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Dit levert een schorsende werking van het betreffende besluit op.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.