Z-21-094684 - Gemeente Stadskanaal - Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor revisie, "Landelijk gebied, Wildeplaats 1" in Stadskanaal

Publicatiedatum:
woensdag 21 december 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
ruimtelijk plan of omgevingsdocumentZ-21-094684 - Gemeente Stadskanaal - Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor revisie, "Landelijk gebied, Wildeplaats 1" in Stadskanaal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), op 20 december 2022 een omgevingsvergunning is verleend. Het plangebied omvat de percelen kadastraal bekend Gemeente Onstwedde, sectie U, de perceelnummers 898 en 901 en Gemeente Wildervank, sectie E, de perceelnummers 5557 en 5560 plaatselijk bekend, Wildeplaats 1 in Stadskanaal. De vergunning heeft als IMRO-identificatienummer NL.IMRO.0037.OV2206-vs01.

De vergunning heeft betrekking op de volgende in de Wabo genoemde activiteiten:

  • 1.

    het bouwen van een bouwwerk;

  • 2.

    oprichten en inwerking hebben van een inrichting.

Wat is de aanleiding?

Het plan voorziet in de uitbreiding van het bestaande transformatorstation op het zonnepark aan de Van Boekerenweg te Stadskanaal. Het adres van het transformatorstation is Wildeplaats 1 te Stadskanaal. Door de uitbreiding van het trafostation kunnen ook andere zonneparken aangesloten worden op het electriciteitsnetwerk. Voor de uitbreiding is een omgevingsvergunning nodig. Voor deze procedure is de coördinatieregeling toegepast, waarmee de gelijktijdig met de procedure voor de omgevingsvergunning de procedure voor een bestemmingsplan is doorlopen en eenzelfde beroepsprocedure kennen. Het bestemmingsplan wordt gelijktijdig bekendgemaakt met als IMRO-identificatienummer NL.IMRO.0037.BP2206-vs01.

Tijdens de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage lag, zijn geen zienswijzen ingebracht. Het definitieve besluit wijkt dan ook niet af van het ontwerpbesluit.

U wilt het besluit inzien?

Het besluit met bijbehorende stukken ligt vanaf 22 december 2022 tot en met 1 februari 2023 op voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis Raadhuisplein 1 te Stadskanaal. Ook kunt u het besluit raadplegen en verkrijgen op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0037.OV2206-vs01-on01) en op www.stadskanaal.nl/Bekendmakingen.

U wilt beroep instellen?

Gedurende de bovengenoemde termijn van 6 weken kan door een ieder beroep worden ingesteld. Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Beroep kan worden ingesteld binnen zes weken vanaf de dag dat het besluit ter inzage is gelegd.

U wilt een voorlopige voorziening treffen?

Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening voor zowel het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken als het besluit hogere grenswaarde geluid in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via www.rechtspraak.nl/Bestuursrecht. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Dit levert een schorsende werking van het betreffende besluit op.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.