Z-18-040637 Omgevingsvergunning activiteit brandveilig gebruik

Publicatiedatum:
woensdag 12 september 2018
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
Vergunningen

Z-18-040637 Omgevingsvergunning activiteit brandveilig gebruik

Logo Stadskanaal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal besluit om de volgende omgevingsvergunning te verlenen:

het brandveilig in gebruik nemen van een bouwwerk zoals bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder d van de Wabo, waarbij dagverblijf wordt verschaft aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar (Basisschool) op de volgende locatie: GBS Piet Prins,  Maarsdreef 22, 9501 AM Stadskanaal.

bekendmaking

Van dit besluit wordt kennis gegeven op de gemeentelijke website, www.overheid.nl en in de Staatscourant. Het ontwerpbesluit is door ons op 6 juni 2018 digitaal bekendgemaakt, zodat derden hiervan kennis kunnen nemen. De omgevingsvergunning en de bijbehorende stukken hebben vanaf 6 juni 2018 zes weken ter inzage gelegen in het gemeentehuis in Stadskanaal.

Tijdens de termijn voor het indienen van zienswijze zijn er geen zienswijzen ontvangen.

Beroep

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

  • 1.

    belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar aanleiding van het ontwerpbesluit naar voren te hebben gebracht;

  • 2.

    belanghebbenden die een zienswijze naar voren hebben gebracht naar aanleiding van het ontwerpbesluit.

 

Beroep moet binnen zes weken na de datum van terinzagelegging van het besluit worden ingesteld bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

 

Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen).

 

U kunt het beroepschrift en het verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van de gemeente Stadskanaal, telefoonnummer: (0599) 631 631.