Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Stadskanaal 2022

Publicatiedatum:
donderdag 15 december 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
beleidsregelGemeente Stadskanaal: Wijzigingsbesluit Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Stadskanaal 2022 (Z-22-109827/D/22/267127)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal

 

gelet op:

 • titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • artikel 35 van de Participatiewet;

 

overwegende dat:

 • het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2022;

 • het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen op het Besluit socialezekerheidswetten Stadskanaal 2015;

 • het bedrag aan energietoeslag is verhoogd naar € 1.800,-;

 

het dientengevolge noodzakelijk is om de voornoemde wijzigingen op te nemen in de daartoe strekkende beleidsregels;

 

b e s l u i t :

 

de Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Stadskanaal 2022 als volgt te wijzigen.

 

 

 

Artikel I  

A

in artikel 2, eerste lid wordt het bedrag van € 1.300,- vervangen door een bedrag van

€ 1.800,-. Het artikelonderdeel komt als volgt te luiden:

De eenmalige energietoeslag 2022 van € 1.800,- is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 

B

in artikel 3 wordt het eerste lid in zijn geheel te vervangen. Het artikelonderdeel komt als volgt te luiden:

Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2 en:

 • a.

  algemene bijstand ontvangen; of

 • b.

  een uitkering ontvangen op grond van de IOAW en IOAZ; of

 • c.

  gebruik maken van:

  l. het Sociaal Participatie Fonds;

  ll. de witgoedregeling;

  lll . de Individuele Inkomenstoeslag of

 • d.

  in 2022 Bijzondere Bijstand hebben ontvangen voor bewindvoeringskosten zonder draagkracht,

  ontvangen de eenmalige energietoeslag 2022 ambtshalve in 3 gedeelten:

  1e deel: € 400,- uiterlijk April 2022

  2e deel: € 400,- oktober 2022

  3e deel: € 500,- december 2022

  4e deel: € 500,- januari 2023

 

C

in artikel 4 wordt het vierde lid verwijderd onder gelijktijdige vernummering en aanpassing van de tekst van het vijfde lid. Het nieuwe vierde lid komt dan te luiden:

 • 4.

  Voor zover de toekenningsdatum op een aanvraag na de derde ontvangstdatum zoals bedoeld in artikel 3 ligt, zal de energietoeslag van € 1.800,- in één keer uiterlijk in de maand januari 2023 uitgekeerd.

 

Artikel 2  

Deze wijzigingen treden in werking op de dag na bekendmaking.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 december 2022.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

de heer K. Sloots

burgemeester