Besluit socialezekerheidswetten Stadskanaal 2013

Publicatiedatum:
donderdag 3 november 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Stadskanaal: Wijzigingsbesluit Besluit socialezekerheidswetten Stadskanaal 2013 (Z-22-104666/D/22/263107)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

gelet op:

 • -

  titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 35 van de Participatiewet;

 

overwegende dat:

 • -

  het NIBUD een gefundeerde onderbouwing voor het ophogen van het platzak leefgeld heeft gegeven;

 • -

  het daarom wenselijk is voor dit doel wijzigingen vast te stellen op het Besluit socialezekerheidswetten Stadskanaal 2013;

 

b e s l u i t :

 

het Besluit Sociale Zekerheidswetten Stadskanaal 2013 als volgt te wijzigen:

 

 

 

Artikel I  

In artikel 28a, het vijfde lid, sub a worden de bedragen voor een alleenstaande gewijzigd van:

 • -

  € 40,00 per week in € 57,15 per week;

 • -

  € 175,00 per maand in € 250,00 per maand;

 

in sub b worden de bedragen voor een echtpaar of alleenstaande ouder gewijzigd van:

 • -

  € 70,00 per week in € 100,80 per week;

 • -

  € 305,00 per maand in € 441,00 per maand;

 

in sub c wordt na ‘huurtoeslag’ toegevoegd:

“, alsmede de maandnota van de energiemaatschappij voor de duur van één maand.”;

 

het artikelonderdeel komt hiermee als volgt te luiden:

 • 5.

  De hoogte van de bijzondere bijstand zoals bedoeld in dit artikel bedraagt:

  • a.

   € 57,15 per week / € 250,00 per maand voor de alleenstaande;

  • b.

   € 100,80 per week / € 441,00 per maand voor een echtpaar of alleenstaande ouder als leefgeld;

  • c.

   indien noodzakelijk, de voor de belanghebbende geldende maandhuur, onder aftrek van de huurtoeslag, alsmede de maandnota van de energiemaatschappij voor de duur van één maand.

 

Artikel II  

Deze wijzigingen treden in werking op de dag na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 oktober 2022

Het college van burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden de heer K. Sloots

secretaris burgemeester