Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2017

Publicatiedatum:
maandag 24 oktober 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Gemeente Stadskanaal: Wijzigingsbesluit Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2017 (Z-22-106866/ D/22/261752)

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

gelet op de wens om de tarifering voor zorg in natura voor het Beschermd wonen op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 actueel te houden;

 

gelet op de motie motie Hijink/Bikker tot aanpassing van de salarissen van personeel werkzaam voor aanbieders van beschermd wonen;

 

mede gelet op het feit dat deze motie leidt tot een verhoging van het loongebonden component van 1.13% van het tarief;

 

b e s l u i t :

 

de Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Stadskanaal 2017 als volgt te wijzigen:

 

 

Artikel I Tabellen Beschermd wonen

A

in de tabel ‘Tarieven Beschermd Wonen ZIN en PGB’ in Bijlage 3 wordt de titel van de tabel gewijzigd in: ‘Tarieven PGB Beschermd Wonen’;

 

B

in de tabel ‘Tarieven PGB Beschermd Wonen’ in Bijlage 3 wordt de kolom getiteld ‘Inkooptarief ZIN’ uit de tabel verwijderd, de tabel komt dan als volgt te luiden;

Tarieven PGB Beschermd Wonen

Producten Beschermd Wonen

Eenheid

Maximale tarief PGB

Maximale tarief PGB ZZP

 

 

per 01-01-2022

per 01-01-2022

Verblijf accommodatie met toezicht op afroep

etmaal

€ 101,77

€ 86,50

Verblijf accommodatie 24-uurs toezicht

etmaal

€ 113,00

€ 96,05

Woonbegeleiding complex intramuraal

uur

€ 70,75

€ 60,14

Thuis plus

etmaal

€ 114,49

€ 97,32

Woonbegeleiding complex extramuraal

uur

€ 82,20

€ 69,87

Activering en participatie

dagdeel

€ 33,95

€ 33,95

Begeleiding informeel

uur

€ 20,00

€ 20,00

 

C

in Bijlage 3 wordt na de tabel ‘Tarieven PGB Beschermd Wonen’ een nieuwe tabel ingevoegd, luidende als volgt:

Tarieven ZIN Beschermd Wonen

Productcode

Zorg in Natura (ZIN)

Tarief per 1 maart 2022

15A60

Arrangement Verblijf met 24-uurs toezicht

€ 146,04 per etmaal

15A61

Arrangement Verblijf met toezicht nabij en op afroep

€ 134,61 per etmaal

15A62

Woonbegeleiding complex bij verblijf

€ 71,97 per uur

15A63

Activering en Participatie bij verblijf

€ 34,46 per dagdeel

15A64

Vervoer Activering en Participatie bij verblijf

€ 8,27 stuks

15A65

Vervoer rolstoel Activering en Participatie bij verblijf

€ 21,50 stuks

15A71

Arrangement Thuis Plus

€ 116,46 per etmaal

15A72

Woonbegeleiding complex Thuis Plus

€ 83,62 per uur

15A73

Activering en Participatie Thuis Plus

€ 34,46 per dagdeel

15A74

Vervoer Activering en Participatie Thuis Plus

€ 8,27 stuks

15A75

Vervoer rolstoel Activering en Participatie Thuis Plus

€ 21,50 stuks

 

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag volgend op die van de bekendmaking en werkt terug naar 1 maart 2022.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 11 oktober 2022.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

de heer K. Sloots

burgemeester