Gemeente Stadskanaal: Verkeersbesluit Instellen gehandicaptenparkeerplaatsen en elektrische voertuigen parkeerplaatsen

Publicatiedatum:
woensdag 12 oktober 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededelingGemeente Stadskanaal: Verkeersbesluit Instellen gehandicaptenparkeerplaatsen en elektrische voertuigen parkeerplaatsen

Kenmerk: Z-21-094450/D/22/261663

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) en de Uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: Uitvoeringsvoorschriften BABW);

Overwegende:

 • -

  dat het centrumgebied is gelegen binnen de bebouwde kom van de woonkern Stadskanaal;

 • -

  dat het centrumgebied in beheer is van de gemeente Stadskanaal;

 • -

  dat het gebied betrekking heeft tot parkeergelegenheden aan de Oude Markt;

 • -

  dat het hier een woon- en winkelgebied betreft waarin zowel de woon- als winkelfunctie centraal staan;

 • -

  dat aan grondslag van deze maatregelen de herinrichting van de Oude Markt ligt;

 • -

  dat bij de herinrichting van de Oude Markt centraal staat dat er parkeermogelijkheden zijn voor mindervaliden en elektrische voertuigen;

 • -

  dat doordat de parkeerdruk in de omgeving hoog is, hetgeen betekent dat er binnen de loopafstand die een mindervalide geacht wordt te kunnen lopen, regelmatig onvoldoende parkeergelegenheid kan ontstaan zonder gehandicaptenparkeerplaatsen;

 • -

  dat het verplaatsen van 5 gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken en 7 algemene gehandicaptenparkeerplaatsen een betere bereikbaarheid geeft voor mindervaliden;

 • -

  dat het aanwijzen van 2 parkeerplaatsen voor uitsluitend elektrische voertuigen het elektrisch rijden stimuleert;

 • -

  dat de parkeervakken openbaar blijven, maar alleen gebruikt worden voor het opladen van elektrische van elektrische voertuigen;

 • -

  het de eigenaar of houder van een elektrische auto is toegestaan deze auto te parkeren op een door het college gereserveerde parkeerplaats voor het opladen van een elektrische auto, indien de auto wordt aangesloten aan het oplaadpunt bij de parkeerplaats;

 • -

  dat het verkeersbesluit mede zijn genomen in het belang van:

  • a.

   het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • b.

   het beschermen van gebruikers en passagiers;

  • c.

   het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

  • d.

   het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van verkeer;

  • e.

   Het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik.

 • -

  dat overleg met de korpschef van de nationale politie, zoals in artikel 24 van het BABW is voorgeschreven, over deze verkeersmaatregel heeft plaatsgevonden. De politie heeft positief geadviseerd.

 

in onderstaand besluit het instellen van gehandicaptenparkeerplaatsen en elektrische voertuigen parkeerplaatsen.

de hierna omschreven weg is gelegen binnen Stadskanaal waarvoor de gemeente Stadskanaal als wegbeheerder verantwoordelijkheid draagt en feitelijk openstaat voor het openbaar verkeer;

 

b e s l u i t e n :

 

 • 1.

  Het verplaatsen van vier (4) gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken; het verwijderen van de bestaande E06 borden + OB309 tekst kenteken. Het nieuw plaatsen van de E06 borden + OB309 tekst kenteken, conform bijlage 1: situatietekening;

 • 2.

  Het nieuw aanwijzen van eén (1) gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. Het nieuw plaatsen van een E06 bord met OB309 tekst kenteken, conform bijlage 1: situatietekening;

 • 3.

  Het verwijderen van vier (4) bestaande E06 borden;

 • 4.

  Het nieuw aanwijzen van zeven (7) algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. Het nieuw plaatsen van zeven (7) E06 borden, conform bijlage 1: situatietekening;

 • 5.

  De gehandicaptenparkeerplaatsen te markeren d.m.v. een vak indeling;

 • 6.

  Het aanwijzen van twee (2) parkeerplaatsen uitsluitend voor elektrische voertuigen; het nieuw plaatsen van twee (2) E08 borden, conform bijlage 1: situatietekening;

 • 7.

  De parkeervakken aan te brengen met duidelijke belijning conform de aanbeveling van het ASVV 2021.

 

Situatie

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking tegen dit verkeersbesluit bezwaar maken. Het verkeersbesluit ligt ter inzage bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer van de gemeente Stadskanaal en wordt tevens online gepubliceerd in het gemeenteblad.

Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, ter attentie van de secretaris van de Commissie Rechtsbescherming, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. Op de envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Daarnaast kunnen zij, wanneer gelet op de betrokken belangen onverwijlde spoed dat vereist, bij de president van de rechtbank in Groningen een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen (waaronder schorsing). Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

Stadskanaal, 5 oktober 2022

namens burgemeester en wethouders

Teamleider ROB team beleid