Gemeente Stadskanaal: Verkeersbesluit instellen eenrichtingsverkeer parallelweg De Wedde

Publicatiedatum:
dinsdag 11 oktober 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededelingGemeente Stadskanaal: Verkeersbesluit instellen eenrichtingsverkeer parallelweg De Wedde

Kenmerk: Z-21-095759/D/22/260655

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990), het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) en de Uitvoeringsvoorschriften van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: Uitvoeringsvoorschriften BABW);

 

Overwegende:

 • -

  de in dit genoemde verkeersbesluit genoemde weg, parallelweg van De Wedde in Stadskanaal, in eigendom, beheer en onderhoud van de gemeente Stadskanaal is;

 • -

  de in dit verkeersbesluit genoemde weg binnen de bebouwde kom van Stadskanaal ligt;

 • -

  de parallelweg in twee richtingen gebruikt wordt door voetgangers en overig verkeer,

  zoals auto-, vracht- en langzaam verkeer;

 • -

  er meldingen zijn geweest over de onveiligheid indien twee voertuigen elkaar passeren;

 • -

  vanwege de beperkte breedte van deze straat het niet wenselijk is dat verkeer in twee rijrichtingen van deze straten gebruik maken;

 • -

  het instellen van éénrichtingsverkeer een goede maatregel is om ruimte te creëren en het aanbod verkeer te verminderen;

 • -

  dat het instellen van een eenrichtingsweg positief bijdrage levert aan de verkeersveiligheid;

 • -

  dat overleg met de korpschef van de nationale politie, zoals in artikel 24 van het BABW is voorgeschreven, over deze verkeersmaatregel heeft plaatsgevonden. De politie heeft positief geadviseerd.

 

De hierna omschreven weg is gelegen binnen Stadskanaal waarvoor de gemeente Stadskanaal als wegbeheerder verantwoordelijkheid draagt en feitelijk openstaan voor het openbaar verkeer;

 

b e s l u i t e n :

 

1. het instellen van éénrichtingsverkeer voor de parallelweg van De Wedde, tussen Veldhorst en Tussenkamp, in Stadskanaal, door het plaatsen van de verkeersborden C02 (eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor verkeer) en C03 (eenrichtingsweg, verplichte rijrichting) en onder beide borden het onderbord OB54 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990; conform onderstaande situatietekening.

Situatie

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag van bekendmaking tegen dit verkeersbesluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, ter attentie van de secretaris van de Commissie Rechtsbescherming, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. Op de envelop en brief duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.

Daarnaast kunnen zij, wanneer gelet op de betrokken belangen onverwijlde spoed dat vereist, bij de president van de rechtbank in Groningen een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen (waaronder schorsing). Voor het behandelen van een dergelijk verzoek wordt griffierecht geheven.

 

Stadskanaal, 27 september 2022

Burgemeester en wethouders,

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

de heer K. Sloots

burgemeester