Beleidsregels Eenmalige energietoeslag gemeente Stadskanaal 2022

Publicatiedatum:
donderdag 6 oktober 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
beleidsregelWijzigingsbesluit Beleidsregels Eenmalige energietoeslag Gemeente Stadskanaal 2022 (Z-22-107189/D/22/260349)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal

 

gelet op:

 • titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • artikel 35 van de Participatiewet;

 

overwegende dat:

 • het college het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige energietoeslag 2022;

 • het daarom wenselijk is voor dit doel aanvullende beleidsregels vast te stellen op het Besluit socialezekerheidswetten Stadskanaal 2015;

 • recentelijk het bedrag aan energietoeslag is gewijzigd en verhoogd naar € 1.300,-

 

b e s l u i t :

 

de Beleidsregels Eenmalige energietoeslag Gemeente Stadskanaal 2022 als volgt te wijzigen.

 

 

 

Artikel 1  

in artikel 2, eerste lid wordt het bedrag van € 800,- vervangen door een bedrag van € 1.300,-. Het artikelonderdeel komt als volgt te luiden:

De eenmalige energietoeslag 2022 van € 1.300,- is bedoeld voor een huishouden met een laag inkomen en wordt ambtshalve of op aanvraag als bijzondere bijstand verleend.

 

in artikel 3 wordt het eerste lid in zijn geheel te vervangen. Het artikelonderdeel komt als volgt te luiden:

Huishoudens die voldoen aan de doelgroepomschrijving van artikel 2 en:

 • a.

  algemene bijstand ontvangen; of

 • b.

  een uitkering ontvangen op grond van de IOAW en IOAZ; of

 • c.

  gebruik maken van:

  • I.

   het Sociaal Participatie Fonds;

  • II.

   de witgoedregeling;

  • III.

   de Individuele Inkomenstoeslag of

 • d.

  in 2022 Bijzondere Bijstand hebben ontvangen voor bewindvoeringskosten zonder draagkracht, ontvangen de eenmalige energietoeslag 2022 ambtshalve in 3 gedeelten:

  1e deel: € 400,- uiterlijk april 2022

  2e deel: € 400,- oktober 2022

  3e deel: € 500,- december 2022

 

in artikel 4 wordt een vierde en vijfde lid toegevoegd, luidende als volgt:

 • 4.

  Voor zover de toekenningsdatum op een aanvraag na de tweede ontvangstdatum zoals bedoeld in artikel 3 ligt, zal de energietoeslag in één keer in december worden uitgekeerd.

 • 5.

  Voor zover de toekenningsdatum op een aanvraag na de derde ontvangstdatum zoals bedoeld in artikel 3 ligt, zal de energietoeslag in één keer uiterlijk in de maand na de toekenning worden uitgekeerd.

 

Artikel 2  

Deze wijzigingen treden in werking op de dag na bekendmaking.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 september 2022

Het college van Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden de heer K. Sloots

secretaris burgemeester