Z-20-080359 - Gemeente Stadskanaal - Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor een ambtshalve wijziging n.a.v. een actualisatietoets, Van Boekerenweg 3 in Stadskanaal

Publicatiedatum:
woensdag 21 september 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
omgevingsvergunningZ-20-080359 - Gemeente Stadskanaal - Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor een ambtshalve wijziging n.a.v. een actualisatietoets, Van Boekerenweg 3 in Stadskanaal

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal maakt bekend dat, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), op 12 september 2022 de volgende omgevingsvergunning is verleend:

- Van Boekerenweg 3 in Stadskanaal, een ambtshalve wijziging n.a.v. een actualisatietoets.

Tijdens de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage lag, zijn geen zienswijzen ingebracht. Het definitieve besluit wijkt dan ook niet af van het ontwerpbesluit.

U wilt het besluit inzien?

Het besluit met de bijbehorende stukken liggen vanaf 22 september 2022 tot en met 2 november 2022 op werkdagen ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente Stadskanaal. Kijk voor de actuele openingstijden op www.stadskanaal.nl.

Beroep

Tegen deze beschikking kan beroep worden ingesteld door:

 • 1.

  belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen de ontwerpbeschikking;

 • 2.

  belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

 • 3.

  de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen ten aanzien van de ontwerpbeschikking.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Rechtbank Noord‑Nederland, locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend, ondertekend zijn en ten minste bevatten:

 • 1.

  naam en adres van de indiener;

 • 2.

  dagtekening;

 • 3.

  een omschrijving van het besluit waartegen het beroep gericht is;

 • 4.

  de gronden van het beroep.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de genoemde rechtbank via https://mijn.rechtspraak.nl/keuze. Daarvoor moet u wel beschikking over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden (griffierecht).

U wilt een voorlopige voorziening treffen?

Als onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de Voorzieningenrechter in Groningen (rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, afdeling Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen). Dit verzoek kan tevens digitaal worden ingediend bij de genoemde rechtbank via https://mijn.rechtspraak.nl/keuze. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

U heeft nog vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u de gemeente van maandag t/m donderdag tussen 8.00 en 16.00 uur en op vrijdag tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch bereiken via het nummer 0599 631 631. Het e‑mailadres is gemeente@stadskanaal.nl. Om u beter van dienst te kunnen zijn, verzoeken wij u het kenmerk bovenin deze publicatie te vermelden.