ONTWERP VERKEERSBESLUIT GEMEENTE STADSKANAAL EENRICHTINGSVERKEER PARALLELWEG DE WEDDE

Publicatiedatum:
vrijdag 29 juli 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
verkeersbesluit of -mededelingONTWERP VERKEERSBESLUIT GEMEENTE STADSKANAAL EENRICHTINGSVERKEER PARALLELWEG DE WEDDE

 

Kenmerk: Z-21-095759

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

gelet op de Wegenwet, de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994), het Reglement

Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV 1990), het Besluit Administratieve

Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) en de Uitvoeringsvoorschriften van het

Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: Uitvoeringsvoorschriften

BABW);

 

overwegende:

 • -

  de in dit genoemde verkeersbesluit genoemde weg, parallelweg van De Wedde in Stadskanaal, in eigendom, beheer en onderheid van de gemeente Stadskanaal zijn;

 • -

  de in dit genoemde verkeersbesluit genoemde weg binnen de bebouwde kom van Stadskanaal ligt;

 • -

  de parallelweg in twee richtingen gebruikt wordt door voetgangers en overig verkeer,

  zoals auto-, vracht- en langzaam verkeer;

 • -

  er meldingen zijn geweest over de onveiligheid indien twee voertuigen elkaar passeren;

 • -

  vanwege de beperkte breedte van deze straat het niet wenselijk is dat verkeer in twee rijrichtingen van deze straten gebruik maken;

 • -

  het instellen van éénrichtingsverkeer een goede maatregel is om ruimte te creëren en het aanbod verkeer te verminderen;

 • -

  dat het instellen van een eenrichtingsweg positief bijdrage levert aan de verkeersveiligheid;

 • -

  dat overleg met de korpschef van de nationale politie, zoals in artikel 24 van het BABW is voorgeschreven, over deze verkeersmaatregel heeft plaatsgevonden. De politie heeft positief geadviseerd.;

 

de hierna omschreven weg is gelegen binnen Stadskanaal waarvoor de gemeente Stadskanaal als wegbeheerder verantwoordelijkheid draagt en feitelijk openstaan voor het openbaar verkeer;

 

zijn voornemens te besluiten:

 

 • 1.

  tot het instellen van éénrichtingsverkeer voor de parallelweg van De Wedde in Stadskanaal, door het plaatsen van de verkeersborden C02 (eenrichtingsweg, in deze richting gesloten voor voertuigen etc.) en C03 (eenrichtingsweg) en onder beide borden het onderbord OB54 uit bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990; conform onderstaande situatietekening.

 • Situatie

 

Zienswijze

Voor belanghebbenden bestaat de mogelijkheid om binnen zes weken na de datum van deze publicatie een gemotiveerde zienswijze in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van Stadskanaal, Postbus 140, 9500 AC Stadskanaal. U kunt dit zowel schriftelijk als mondeling doen. U kunt het ontwerp tevens inzien bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Stadskanaal, of raadplegen op www.stadskanaal.nl

Indien u een mondelinge zienswijze wilt indienen, dan dient u minimaal een week voor het einde van de terinzagelegging te bellen om een afspraak te maken met de heer Tijmen van Waalwijk. U kunt hiervoor bellen met het nummer 0599 631 631.

 

Procedure

Na 10 september 2022 zullen de eventuele reacties van belanghebbenden worden samengevat in een zienswijzenota. Burgemeester en wethouders zullen dan een definitief besluit nemen over het instellen van het eenrichtingsverkeer. Tegen het besluit tot instellen van het eenrichtingsverkeer kan door belanghebbenden eventueel rechtsmiddelen worden ingezet.

 

Stadskanaal, 19 juli 2022

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden de heer K. Sloots

secretaris burgemeester