Mandaat-, volmacht- en machtigingenstatuut Stadskanaal 2019

Publicatiedatum:
donderdag 28 juli 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Gemeente Stadskanaal: Wijziging Mandaat-, volmacht- en machtigingenstatuut Stadskanaal 2019 (1e wijziging - Z-21-093528/ D/21/227949)

Burgemeester en wethouders, de burgemeester en de invorderingsambtenaar van de gemeente Stadskanaal, ieder voor zover het hun bevoegdheid betreft;

 

gelet op de wens om de regeling inzake mandaten, machtigingen en volmachten up-to-date te houden, ten einde de mogelijkheid te scheppen om namens de bevoegde organen te kunnen besluiten;

 

b e s l u i t e n :

 

Het Mandaat-, volmacht- en machtigingenstatuut Stadskanaal 2019 als volgt te wijzigen.

 

Onderdeel A Wijzigingen tabel Dienstverlening

De tabel Dienstverlening wordt als volgt gewijzigd:

 • 1.

  de functiebenaming 51000136 Teamleider P&J wordt telkenmale vervangen door de functiebenaming 51000208 Teamleider CJZ;

 

 • 2.

  in de kolom ‘van mandaatgever naar leidinggevende’ wordt de functiebenaming 51000136 Teamleider BPO toegevoegd in de mandaten 1 tot en met 12;

 

 • 3.

  in de mandaten 51 tot en met 59 wordt de functiebenaming 51000136 Teamleider P&J vervangen door de functiebenaming 51000136 Teamleider BPO;

 

 • 4.

  de functiebenaming 51000004 Teamleider DIV wordt telkenmale vervangen door de functiebenaming 51000040 Teamleider informatievoorziening;

 

 • 5.

  in de mandaten 13 en 15 worden de navolgende medewerkers toegevoegd aan de kolom met gemandateerde medewerkers: 51000029 Medewerker KCC B en 51000048 Medewerker KCC A;

 

 • 6.

  in de mandaten 14, 20, 22 tot en met 25 en 28, 32, 36, 37 en 40 worden de navolgende medewerkers toegevoegd aan de kolom met gemandateerde medewerkers: 51000052 Medewerker burgerzaken C;

 

 • 7.

  in de mandaten 17 en 18 worden de volgende medewerkers toegevoegd aan de kolom met gemandateerde medewerkers: 51000029 Medewerker KCC B; 51000048 Medewerker KCC A en 51000052 Medewerker burgerzaken C, met de toevoeging:” m.u.v. het beslissen op de aanvraag” bij de medewerkers KCC A en B in de kolom ‘bijzonderheden’;

 

 • 8.

  na mandaat 20 wordt een nieuw mandaat 20a ingevoegd getiteld: “Het aanwijzen van (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand overeenkomstig artikel 2 van het Reglement burgerlijke stand 2020”, mandaatgever: BW, gemandateerden: 51000001 Manager Dienstverlening, 51000028 Teamleider KCC, 51000025 Medewerker burgerzaken A en 51000026 Medewerker burgerzaken B. Het mandaat luidt als volgt:

   

  Nr.

  omschrijving onderwerp

  Mandaatgever

  van mandaatgever naar leidinggevende

  van mandaatgever naar functionaris

  bijzondere bepalingen

  ma

  m

  v

  20a

  Het aanwijzen van (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand overeenkomstig artikel 2 van het Reglement burgerlijke stand 2020

  BW

  51000001 Manager Dienstverlening

  51000025 Medewerker burgerzaken A

   

  ma

   

   

   

   

   

  51000028 Teamleider KCC

  51000026 Medewerker burgerzaken B

   

   

   

   

 • 9.

  na mandaat 26 wordt een nieuw mandaat 26a ingevoegd, getiteld: “Lijkbezorging van gemeentewege Wet op de lijkbezorging art. 21 en 22”, mandaatgever: Burg, gemandateerden: 51000001 Manager Dienstverlening, 51000028 Teamleider KCC en de 51000135 Teamleider F&C, 51000025 Medewerker burgerzaken A, 51000026 Medewerker burgerzaken B en 51000052 Medewerker burgerzaken C. Het mandaat luidt als volgt:

   

  Nr.

  omschrijving onderwerp

  Mandaatgever

  van mandaatgever naar

  leidinggevende

  van mandaatgever naar

  functionaris

  bijzondere bepalingen

  ma

  m

  v

  26a

  Lijkbezorging van gemeentewege Wet op de lijkbezorging art. 21 en 22

  Burg

  51000001 Manager Dienstverlening

  51000025 Medewerker burgerzaken A

  ma

  51000028 Teamleider KCC

  51000026 Medewerker burgerzaken B

  51000135 Teamleider F&C

  51000052 Medewerker burgerzaken C

 

 • 10.

  in mandaat 27 worden de 51000001 Manager Dienstverlening en de 51000028 Teamleider KCC en de 51000135 Teamleider F&C ingevoegd in de kolom leidinggevenden, onder gelijktijdige verwijdering van de 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer en de 41000053 Teamleider beleid ROB. Eveneens worden de medewerkers: 51000052 Medewerker burgerzaken C, 61000008 Financieel administratief medewerker B en 61000018 Financieel administratief medewerker belastingen toegevoegd aan de kolom met gemandateerde medewerkers;

 

 • 11.

  de mandaten 30, 31 en 39 komen te vervallen, door de tekst [vervallen] op te nemen in de afzonderlijke mandaten;

 

 • 12.

  in mandaat 33 en 38 komen de gemandateerde medewerkers 51000027 Medewerker KCC A te vervallen;

 

 • 13.

  na mandaat 40 wordt een nieuw mandaat 40a ingevoegd, getiteld: “Uitvoering van werkzaamheden t.a.v. onbeheerde zaken als bedoeld in art. 5:5-12 BW”, mandaatgever BW en Burg, gemandateerden: 51000001 Manager Dienstverlening, 51000028 Teamleider KCC, 51000048 Medewerker KCC A en 51000029 Medewerker KCC B. Het mandaat luidt als volgt:

   

  Nr.

  omschrijving onderwerp

  Mandaatgever

  van mandaatgever naar

  leidinggevende

  van mandaatgever naar

  functionaris

  bijzondere bepalingen

  ma

  m

  v

  40a

  Uitvoering van werkzaamheden t.a.v. onbeheerde zaken als bedoeld in art. 5:5-12 BW.

  BW/Burg

  51000001 Manager Dienst

  verlening

  51000048 Medewerker KCC A

  ma

  M

  51000028 Teamleider KCC

  51000029 Medewerker KCC B

 • 14.

  na mandaat 75 wordt een nieuw mandaat 75a ingevoegd, getiteld: “Het besluiten tot inzage in dossiers op verzoek van een belanghebbende op grond van artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming”, mandaatgever BW en Burg, gemandateerden: 51000001 Manager Dienstverlening, 51000208 Teamleider CJZ, 61000026 Adviseur bestuurlijk-juridisch A, 61000027 Adviseur bestuurlijk-juridisch B 61000028 Medewerker bestuurlijk-juridische zaken A 61000029 Medewerker bestuurlijk-juridische zaken B, 51000045 Privacy Officer en Functionaris Gegevens-bescherming. Het mandaat luidt als volgt:

   

  Nr.

  omschrijving onderwerp

  Mandaatgever

  van mandaat gever naar leidinggevende

  van mandaatgever naar

  functionaris

  bijzondere bepalingen

  ma

  m

  v

  75a

  Het besluiten tot inzage in dossiers op verzoek van een belanghebbende op grond van artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevens

  bescherming

  BW/Burg

  51000001 Manager Dienst

  verlening

  61000026 Adviseur bestuurlijk-juridisch A

  ma

  M

  51000208 Teamleider CJZ

  61000027 Adviseur bestuurlijk-juridisch B

  61000028 Medewerker bestuurlijk-juridische zaken A

  61000029 Medewerker bestuurlijk-juridische zaken B

  51000045 Privacy Officer

  Functionaris Gegevens-bescherming

 • 15.

  in de mandaten 77 en 78 wordt de verwijzing naar de ‘Wet openbaarheid van bestuur’ gewijzigd in ‘Wet open overheid’.

 

Onderdeel B Wijzigingen tabel Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer (ROB)

De tabel Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer (ROB) wordt als volgt gewijzigd:

 • 16.

  in mandaat 1 worden de volgende medewerkers toegevoegd aan de kolom met gemandateerde medewerkers: de functie 41000047 wijkbeheerder, 61000017 WOZ deskundige;

 

 • 17.

  in mandaat 11 wordt de functie 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer ingevoegd in de kolom leidinggevenden;

 

 • 18.

  in mandaat 22 worden de volgende medewerkers toegevoegd aan de kolom met gemandateerde medewerkers: de functie 41000004 Beleidsmedewerker ROB;

 

 • 19.

  in de mandaten 34 tot en met 65 en 75 worden de volgende medewerkers toegevoegd aan de kolom met gemandateerde medewerkers: 41000011 Administratief juridisch medewerker;

 

 • 20.

  in mandaat 42 worden de volgende medewerkers toegevoegd aan de kolom met gemandateerde medewerkers: 41000006 Medewerker civiele techniek, 41000023 Medewerker beheer infrastructuur, 41000028 Medewerker groen/grijs A, onder gelijktijdige verwijdering van de functie 41000051 Uitvoeringsregisseur procesbewaker VTH;

 

 • 21.

  in mandaat 42 wordt de functie 41000053 Teamleider beleid ROB vervangen door de functie 41000002 Teamleider B&I in de kolom ‘leidinggevenden’;

 

 • 22.

  na mandaat 50 wordt een nieuw mandaat 50a ingevoegd getiteld: “Het besluiten over het vellen van houtopstanden op grond van artikel 2.2, eerste lid onderdeel g van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto artikel 4.3.2 en 4.3.6 Algemene plaatselijke verordening gemeente Stadskanaal 2008”, mandaatgever: BW, gemandateerden: 41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer, 41000002 Teamleider B&I, 41000023 Medewerker beheer infrastructuur, 41000026 Medewerker ondersteuning B&I, 41000028 Medewerker groen/grijs A. Het mandaat luidt als volgt:

   

  Nr.

  omschrijving onderwerp

  Mandaatgever

  van mandaat gever naar leidinggevende

  van mandaatgever naar functionaris

  bijzondere bepalingen

  ma

  m

  v

  50a

  Het besluiten over het vellen van houtopstanden op grond van artikel 2.2, eerste lid onderdeel g van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht juncto artikel 4.3.2 en 4.3.6 Algemene plaatselijke verordening gemeente Stadskanaal 2008

  BW

  41000001 Manager Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer

  41000023 Medewerker beheer infrastructuur

  ma

  M

  41000002 Teamleider B&I

  41000026 Medewerker ondersteuning B&I

  41000028 Medewerker groen/grijs A

 

 • 23.

  in mandaat 59 wordt de verwijzing naar de ‘Verordening warenmarkten gemeente Stadskanaal’ gewijzigd in ‘Verordening warenmarkten gemeente Stadskanaal 2022’;

 

 • 24.

  in de mandaten 61 en 62 wordt de verwijzing naar de ‘Drank- en Horecawet’ gewijzigd in ‘Alcoholwet’;

 

 • 25.

  in mandaat 67 wordt de functie 41000053 Teamleider beleid ROB vervangen door de functie 41000002 Teamleider B&I in de kolom ‘leidinggevenden’ en de functie 41000051 Uitvoerings-regisseur procesbewaker VTH door de functie 41000006 Medewerker civiele techniek;

 

 • 26.

  in de mandaten 81 en 82 wordt de verwijzing naar de ‘Wet openbaarheid van bestuur’ gewijzigd in ‘Wet open overheid’;

 

 • 27.

  in de mandaten 81 en 82 worden de volgende medewerkers toegevoegd aan de kolom met gemandateerde medewerkers: 41000155 WOZ deskundige;

 

Onderdeel C Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking de dag volgend op die van de bekendmaking.

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 19 juli 2022

De heer G.J. van der Zanden

Secretaris

De heer K. Sloots

Burgemeester

Aldus vastgesteld door de burgemeester op 19 juli 2022

De heer K. Sloots

Burgemeester

Aldus vastgesteld door de invorderingsambtenaar op 19 juli 2022

De heer G. Meijer

Invorderingsambtenaar