Regeling “Snel Internet particuliere woningen Oost-Groningen – gemeente Stadskanaal”

Publicatiedatum:
vrijdag 22 juli 2022
Originele publicatie downloaden:
Download het PDF bestand
Type bekendmaking:
algemeen verbindend voorschrift (verordening)Regeling “Snel Internet particuliere woningen Oost-Groningen – gemeente Stadskanaal”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen de Regeling “Snel Internet particuliere woningen Oost-Groningen – gemeente Stadskanaal”

 

Inleiding

Het Hoofddoel van deze regeling is om woningen met een WOZ-waarde ≤ 130.000 euro in de gemeente Stadskanaal aan te sluiten op snel internet. Door te stimuleren dat deze woningen aangesloten worden op snel internet, dragen we bij aan het versterken van de Oost-Groningse economie, het vergroten van baan- en opleidingskansen, en het langer veilig thuis blijven wonen van oudere inwoners.

De betreffende subsidieregeling wordt op basis van de Algemene subsidieverordening Gemeente Stadskanaal 2018 van toepassing verklaard op de gemeente Stadskanaal.

Beschikbare middelen

In totaal is voor de regeling Snel Internet particuliere woningen Oost-Groningen € 270.000,- uit de Regiodeal Oost-Groningen gereserveerd. De maximale bijdrage per aansluiting is 62,50 euro voor woningen gelegen in de kleine kernen van de gemeente Stadskanaal.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  snel internet: een hoogwaardige vaste netwerkaansluiting voor internet en TV met een minimale levering van 100 Mbit/s;

 • 2.

  de gemeente: de gemeente Stadskanaal;

 • 3.

  kleine kernen: het gedeelte van de gemeente welke niet onder het (al dan niet reeds aangesloten) buitengebied noch de (door KPN en Ziggo kosteloos aan te sluiten) grotere kernen vallen, in bijlage I is een lijst met postcodes opgenomen die onder de kleine kernen vallen;

 • 4.

  woning: een woning in particulier eigendom met een WOZ-waarde van 130.000 euro of lager op peildatum 01-01-2020;

 • 5.

  aanvrager: particuliere eigenaar van een woning met een WOZ-waarde van 130.000 euro of lager op peildatum 01-01-2020.

 

Artikel 2 Aanvraag bijdrage

Voor het indienen van een aanvraag moet gebruik worden gemaakt van een hiervoor vastgesteld formulier. Dit formulier wordt verstrekt als bijlage II bij deze regeling.

De aanvraag voor een bijdrage bevat in ieder geval:

 • 1.

  NAW-gegevens van de aanvrager;

 • 2.

  IBAN-rekeningnummer van de aanvrager ten behoeve van het storten van de bijdrage;

 • 3.

  Vermelding van de WOZ-waarde op peildatum 01-01-2020;

 • 4.

  Kopie van het contract van aanmelding;

 

Artikel 3 Criteria

Aanvragen die in aanmerking komen voor een bijdrage vanuit de regeling “Snel Internet particuliere woningen Oost-Groningen” moeten voldoen aan de onderstaande criteria:

 • 1.

  de WOZ-waarde van de woning was op peildatum 01-01-2020 gelijk aan of lager dan 130.000 euro;

 • 2.

  de woning is gelegen in een van de kleine kernen van de gemeente;

 • 3.

  het betreft een huisaansluiting voor snel internet;

 • 4.

  er is nog niet eerder een bijdrage aangevraagd voor het aansluiten van de woning;

 • 5.

  er is een contract van aanmelding ondertekend;

 • 6.

  in geval van een gratis aansluiting wordt er geen bijdrage verstrekt.

 

Artikel 4 Subsidieplafond en hoogte bijdrage

 • 1.

  Het subsidieplafond van de regeling “Snel Internet particuliere woningen Oost-Groningen – gemeente Stadskanaal” bedraagt € 5062,50-. Zodra het subsidieplafond is bereikt, zullen de overige binnengekomen aanvragen worden geweigerd.

  • a)

   De bijdrage voor het aansluiten van een woning in de kleine kernen, zie bijlage 1, van de gemeente Stadskanaal bedraagt maximaal 62,50 euro per woning;

  • b)

   De bijdragen worden verdeeld op volgorde van binnenkomst;

 

Artikel 5 Besluitvorming

 • 1.

  Aanvragen worden namens het college van B&W van de gemeenten behandeld en in mandaat beoordeeld door het programmabureau RWLP Oost-Groningen;

 • 2.

  De gemeente beoordeeld over de toekenning van de bijdrage en zal de bijdrage overmaken naar de aanvrager na ontvangst van de aansluitfactuur.

 

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op 25 juli en geldt tot en met 14-11-2022.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 19 juli 2022.

Burgemeester en wethouders

de heer G.J. van der Zanden

secretaris

de heer K. Sloots

burgemeester

Bijlage I Postcodelijst kleine kernen

9661AA

9661AL

9591CE

9551CA

9591AH

9661AV

9591EH

9661TL

9591VJ

9584BC

9661AE

9591CG

9591AJ

9584BA

9661AW

9591CJ

9591VW

9551BG

9661AG

9661AM

9591AS

9591AK

9584AN

9591BT

9591CK

9591BX

9591DA

9661AX

9661AN

9591AW

9591VT

9591BV

9584AM

9591CR

9591CC

9697SC

9591AP

9591BS

9591AR

9591CS

9591BW

9584AP

9584AW

9591BN

9584AK

9661AZ

9591BR

9591AT

9591ED

9591CA

9584AR

9501LC

9661TD

9584AL

9591AX

9591BJ

9591AV

9591EC

9584AX

9584AT

9661TW

9661TE

9591AE

9661AH

9591BK

9591AC

9661AS

9661AT

9584AV

9661BA

9591EA

 

9661AJ

9591BH

9591BZ

9661AP

9591BA

9584AS

9584AZ

9584CA

 

9661AB

9591BL

9591CB

9591AL

9591BD

9584AA

9591BM

9584CB

 

9661AK

9591BG

9591CD

9591AM

9591BB

9584AE

9584CC

9584BD

 

9661AC

9591AG

9591AA

9591EB

9591BE

9584AB

9591AN

9698TB

 

9661AD

9591EG

9591AB

9591BP

9591BC

9584AG

9661TG

9591EE

 

 

Bijlage II Aanvraagformulier